Vårdnad, boende, umgänge

Om föräldrarna inte lyckats lösa vårdnads-, boende- och umgängesfrågorna på egen hand, eller med hjälp av samarbets­­samtal hos familjerätten, kan ärendet gå vidare till tingsrätten. Detta händer om någon av föräldrarna vill få saken prövad av domstol.

Prövning i domstol

Domstolen ska se till att frågor om vårdnad, boende och umgänge blir ordentligt utredda. Domstolen får ge individ- och familjenämnden i uppdrag att verkställa en utredning gällande vårdnad, boende och umgänge. Domstolen kan även ange riktlinjer för hur utredningen ska genomföras samt när den ska vara slutförd.

Umeå kommuns Familjerätts ambition är att genomföra utredningarna med delaktighet och tydlighet. Föräldrar, och i viss mån barn (beroende på ålder och mognad) som berörs av utredningen, erbjuds att aktivt delta i utredningen.

Utredningsprocessen ska vara tydlig så att den ger trygghet för de berörda. Utredningarna har ett tydligt barnperspektiv som stödjer sig på forskning och beprövad erfarenhet. Utredningarna ska inte öka konflikten mellan föräldrarna utan verka för att minska den.

Begäran om upplysningar

Domstol kan meddela tillfälligt beslut i mål om vårdnad, boende och umgänge. Inför det beslutet kan domstolen begära upplysningar som den kan behöva för att fatta beslutet. Upplysningarna ska vara aktuella och riktiga.

Resekostnader vid umgänge

Individ- och familjenämnden ska sörja för att föräldrar får hjälp att träffa avtal om fördelning av resekostnader. Det primära betalnings­­ansvaret för resekostnaderna ligger dock på den förälder som barnet umgås med.

Överflyttning av vårdnad

Om barnet står under vårdnad av en förälder och denne dör, ska domstolen på ansökan av den andre föräldern eller på anmälan av individ- och familjenämnden, anförtro vårdnaden åt den andre föräldern eller, om det är lämpligare åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Utredning och yttrande görs av individ- och familjenämnden. Yttrande inhämtas även av överförmyndaren.

 • Kontakt

  Familjerätten

  Vänd dig till oss med frågor och funderingar inom familjerättens område. Rådgivningen är kostnadsfri. Du når socialtjänstens familjerättsenhet via Umeå kommuns växel, 090-16 10 00. Vi har telefontid klockan 08.30–09.15 varje vardag utom onsdag. Du kan även kontakta Mottagningsenheten.

  090-16 10 00

  Besöksadress

  Kungsgatan 71-73

  Postadress

  Socialtjänsten
  Umeå kommun
  Box 3045
  903 02 Umeå

Sidan publicerades