Så här går en utredning till

Socialtjänsten är skyldig att utreda

När socialtjänsten får reda på att ett barn kan behöva stöd eller skydd, är socialtjänsten skyldig att se till att barnet får hjälp.

Behovet kan redan i en första kontakt vara uppenbart. Ibland kan behovet vara svårare att bedöma och socialtjänsten måste då göra en mer omfattande utredning.

Så här går en utredning till

Två socialsekreterare är anvariga för utredningen. Socialsekreterarna och familjen går tillsammans igenom vad som lett fram till utredningen och vilka frågor som är viktiga att få svar på.

En utredningsplan skrivs. Planen beskriver på vilket sätt utredningen ska genomföras, vilka frågor som ska besvaras, vilka personer som ska kontaktas samt inom vilken tidsram detta ska ske. Socialsekreterarna har rätt att ta de kontakter som behövs för att bilda sig en uppfattning om hur barnet har det. Familjen informeras alltid om vilka som kontaktas och familjen erbjuds att närvara vid dessa samtal.

Det som kommer fram under utredningen dokumenteras.

Utredningen avslutas med ett beslut

Utredningen avslutas med att socialsekreterarna gör en bedömning och beslutar om eventuell hjälp. Familjen och socialtjänsten brukar som regel vara överens om vilken hjälp barnet och familjen kan behöva. Ibland händer det att socialtjänsten ser behov av insatser för barnet men att föräldrarna inte är av samma åsikt. Då kan socialtjänsten endast ingripa om situationen är så allvarlig att det finns underlag för tvångsåtgärder enligt LVU (Lagen om vård av unga), annars avslutas ärendet utan åtgärd.

När utredningen är färdig har socialtjänsten skyldighet att låta vårdnadshavaren och barnet, om det fyllt 15 år, ta del av utredningen. De har då möjlighet att lämna sina synpunkter och att få dessa antecknade. Den person som berörs av beslutet (barnets vårdnadshavare och barnet, om det fyllt 15 år) ska få ett skriftligt beslut där också socialtjänstens motivering av beslutet framgår.

En utredning ska vara slutförd inom fyra månader om det inte finns speciella skäl till förlängd utredningstid. Upplägget på utredningen diskuteras med familjen, som också kan ge förslag på personer som kan tillföra utredningen viktiga uppgifter.

Sidan publicerades