Frivillighet eller tvång

Familjen och socialtjänsten är som regel överens om vilken hjälp barnet och familjen kan behöva. Det kan vara fråga om stödsamtal, kontaktperson-/familj, öppenvårdsbehandling, avlastning i hemmet eller vård och behandling i familjehem eller på institution.

Det kan bli så att socialtjänsten kommer fram till att ett barn måste ha vård utanför det egna hemmet. Om vårdnads­havaren eller barnet självt, om det fyllt 15 år, inte vill detta, kan länsrätten besluta om sådan vård efter ansökan från individ- och familjenämnden.

Lagen om vård av unga, LVU

Svensk socialtjänst arbetar för att barn ska få sina rättigheter och behov tillgodosedda. Den stora merparten av den hjälp som socialtjänsten erbjuder och beslutar om är frivillig och genomförs i samarbete med barn och föräldrar. Utgångspunkten för socialtjänsten är att stötta familjen.

Vård utan vårdnadshavarens samtycke beslutas av domstol med stöd av lagen om vård av unga (LVU 1990:Ö52). Vid en sådan domstolsprocess får både barnet och vårdnadshavaren ett offentligt biträde, som oftast är advokat.

Sidan publicerades