Så utreds din ansökan

Inkommen ansökan

När du ansökt om riksfärdtjänst utreds din ansökan av en handläggare. Det skickas ingen bekräftelse på att din ansökan har kommit till Tillståndsenheten. Om det är uppgifter som saknas eller är otydliga kommer handläggaren att höra av sig till dig. Du kommer få veta vad du behöver komplettera din ansökan med.

Bedömning

Handläggaren gör en bedömning om du, utifrån din funktionsnedsättning, måste resa på ett särskilt kostsamt sätt, exempelvis om du måste ha med dig en ledsagare för att klara resa med allmänna kommunikationer. Handläggaren utgår alltid ifrån den lagstiftning och rättspraxis som finns för riksfärdtjänst.

Förhandsbesked

Om det inte finns grund att bevilja din ansökan får du hem ett förhandsbesked. Detta är inte det slutgiltiga beslutet och går inte att överklaga. I förhandsbeskedet står det varför du inte kommer beviljas riksfärdtjänst. Nu finns möjlighet, om du vill, att komplettera din ansökan med mer information. Om du skickar in en komplettering görs en ny bedömning av handläggare innan slutgiltigt beslut tas. Om du inte skickar in en komplettering kommer ett avslagsbeslut tas efter datumet som står i brevet.

Beviljad riksfärdtjänst

Om du har blivit beviljad riksfärdtjänst skickas ett brev hem till dig. Där står all information om vad du blivit beviljad och hur du bokar resan.

Så här bokar du beviljad resa

Överklagan

Om du har fått ett avslag på din ansökan har du rätt att överklaga beslutet. Överklagan ska sändas till Tekniska nämnden. Överklagandet måste ha kommit in till kommunens tillståndsenhet inom tre (3) veckor från den dag sökanden antas ha nåtts av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. Beslutet antas nå sökanden inom två veckor från brevdatum. Överklagningstiden löper tre veckor därefter vilket innebär att överklagan måste ha kommit till oss inom fem (5 veckor) från brevdatumet.

Sidan publicerades