Ansvar för egenvård vid vistelse på fritids och korttidsboende för unga

Vi vill tillsammans med dig som vårdnadshavare säkra hälso- och sjukvården för barn och unga vuxna i funktionshinderomsorgens korttidsverksamheter. För att säkra att medicin ges på ett säkert sätt under vistelse på fritids/korttidsboende krävs en ny egenvårdsbedömning.

Förändrade förutsättningar för ansvar för läkemedel

Nuvarande egenvårdsbedömning är gjord i relation till dig som vårdnadshavare och dina förutsättningar att ansvara för läkemedel för ditt barn. Med anledning av att förutsättningarna för egenvården förändras när barnet vistas på fritids/korttidsboende behöver vårdgivaren (hälsocentral eller specialistklinik) följa upp egenvården och eventuellt ompröva den.

Egenvårdsbedömning är en förebyggande åtgärd

En egenvårdsbedömning är en åtgärd för att medicinskt förebygga, utreda eller behandla sjukdomar eller skador, dvs. en hälso- och sjukvårdsåtgärd. Regionen ansvarar för hälso- och sjukvård för barn och unga vuxna. Kommunen har inget hälso-och sjukvårdsansvar under vistelsetiden på fritids eller korttidsboende om ansvaret inte delegeras av ordinerande läkare till personal i verksamheten.

Innehåll i egenvårdsbedömning

För att vi inom fritids/korttidsverksamheten ska kunna avgöra om vi kan ta på oss att utföra egenvård så vill vi att ansvarig läkare gör en egenvårdsbedömning som innehåller:

  • Tydlig beskrivning av vilken/vilka insatser som är bedömda att utföras som egenvård.
  • Hur information och instruktioner till den/dem som ska utföra egenvården ska ges.
  • Riskbedömning med bland annat hänsyn till storlek på personalgrupp och antal personer som kommer att utföra egenvård.
  • Beskrivning av hur uppföljning av egenvården ska göras. Den som gjort bedömningen ansvarar för att planera och utföra uppföljningen.
  • När och vem ska personalen kontakta om förutsättningarna för egenvården ändras eller om oförutsedda händelser inträffar.

Ansvarig läkare eller vårdnadshavare ansvarar för att skicka egenvårdsbedömning/-ar till enhetschef.

Sidan publicerades