1.2 Övriga kontraktshandlingar

Utförandeentreprenader

I utförandeentreprenader enligt AB 04 kan i kontraktshandlingarna utöver de objektspecifika förfrågnings/bygghandlingarna enligt kap 1 § 3 även ingå så kallade “Övriga handlingar”, som kan bestå av olika sorters anbudsbilagor, stöd- och informationsdokument, ledningsägares föreskrifter etcetera

Vilka övriga handlingar som ska ingå i ett förfrågningsunderlag bestäms utifrån det aktuella projektets behov och i samråd med beställare och ledningsägare.

För att en övrig handling ska vara giltig som kontraktshandling ska den åberopas i annan kontraktshandling med högre rang, det vill säga i ritning, beskrivning, mängdförteckning, administrativa föreskrifter eller dylikt. Det ska också framgå i vilket sammanhang och i vilket avseende den övriga handlingen ska gälla.

Handlingarna numreras med 13 plus ett löpnummer (syntax 13.xx).

Totalentreprenader

För totalentreprenader enligt ABT 06 gäller för övriga handlingar på motsvarande sätt kap 1 § 3 men numreras då med 7 plus ett löpnummer (syntax 7.xx).

Riktlinjer

För utförandeentreprenader enligt AB 04 bör Umeå kommun, Gator och parkers fasta handlingsnummer enligt förteckningen nedan följas i så stor utsträckning som möjligt, oavsett vad det faktiska behovet är för det aktuella objektet. Förteckningen är synkroniserad med AF-mallens bruttolista under AFB.22. Denna standardisering underlättar hänvisningar till de övriga handlingarna från andra dokument som ingår i förfrågningsunderlag/bygghandling. Vid behov av att göra avsteg från denna bör detta stämmas av med beställaren.

Administrativa handlingar

13.00 Vakant
13.01 Särskilda kontraktsvillkor (återfinns i e-Avrop)
13.02 Begäran affärssekretess (återfinns i e-Avrop)
13.03 Dokumentation ledningssystem (återfinns i e-Avrop)
13.04 Upphandling med sysselsättningskrav
13.05 Sysselsättningskrav i upphandling, anställning
13.06 Svarsmall CV
13.07 Allmänna bestämmelser för anslutning till ID06-systemet
13.08 ID06 - Överlåtelse av ansvar, blankett
13.09 – 13.10 Reserverade för Upphandlingsbyråns och andra administrativa handlingar

Objektspecifika handlingar

13.11 Arbetsmiljöplan (P)
13.12 Riskanalys omgivningspåverkan
13.13 Markteknisk undersökningsrapport - MUR
13.14 Brandförsvarets krav
13.15 Utrymning med brandförsvarets stegutrustning
13.16 Underlag för APD-plan eller motsvarande
13.17 Olåsta kopior av Ej prissatta mängdförteckningar (10-handlingar)
13.18 – 13.19 Reserverade för objektspecifika handlingar

Umeå kommun

13.20 Vakant
13.21 Bestämmelser för grävning i allmän plat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.s
13.22 Karta över markvärmd yta i kommunal mar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.k
13.23 Kvalitetsdeklaration Vinterväghållning Umeå kommu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.n
13.24 Instruktion för framtagande av byggskyltar
13.25 Rutin GP-GD-49 In- och urkoppling gatubelysning
13.26 Checklista för åtgärder vid skada på trädrötte Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.r
13.27 Ekonomisk värdering av urbana trä Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.d
13.28 Vitesmall för skador på trä Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.d
13.29 Standard för skyddande av trä Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.d
13.30 Skötselbeskrivnin , 203.5 kB, öppnas i nytt fönster.g
13.31 Skötsel under garantiti , 108 kB, öppnas i nytt fönster.d
13.32 – 13.39 Reserverade för Umeå kommun

Vakin

13.40 Vakant
13.41 Inmätningsinstruktioner till utförande: Relationshandling & Kodlista för inmätningspunkter och anvisningar distansering
13.42 Rutin för hygienregler och hygienzoner- dricksvattendistribution
13.43 NOA 18 - Anvisningar för ny- och ombyggnad av plats för avfallshämtnin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.g
13.44 Inmätningsexempel VAKIN, dwg-fil
13.45 - 13.49 Reserverade för Vakin

Umeå Energi

13.50 Vakant
13.51 Ordnings- och säkerhetsregler Umeå Energi
13.52 Skyddsföreskrifter Umeå Energi distributionsnät
13.53 Grävinstruktion Umeå Energi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
13.54 Anvisning inmätningsuppgifter och format för överlämning, Umeå Energi
13.55 Kontroll- och provdragningsprotokoll kabelskyddsrör i mark, Umeå Energi
13.56 Krav vid kabelförläggning för extern part, Umeå Energi
13.57 EBR Schaktning vid och nära starkströmskabel - IN 072:1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.9
13.58 E-faktureringsuppgifter, Umeå Energi
13.59 Modulbrunn opto, Umeå Energi
13.60 - 13.69 Reserverade för Umeå Energi

Skanova m fl

13.70 Vakant
13.71 Rasering av K-block, anvisning, Skanova
13.72 Kanalisation, hantering och anläggning, Skanova
13.73 Mikrokanalisation anvisning, Skanova
13.74 - 13.75 Reserverade för Skanova
13.76 - 13.79 Reserverade för andra förekommande nätägare

Eventuellt andra tillkommande dokument

13.80 -- ...

Sidan publicerades