1.5 Begrepp

I Teknisk handbok förekommer en del branschspecifika förkortningar samt geografiska begrepp av lokal betydelse som här förklaras närmare.

Geografiska begrepp

Centrumfyrkanten, som avgränsas i söder av älven, i norr av järnvägen, i öster av Östra Kyrkogatan och i väster av Västra Esplanaden.

Centrala staden, som utöver centrumfyrkanten enligt Översiktsplan Umeå kommun - Fördjupning för de centrala stadsdelarn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.a utgörs av Väst på stan, Öst på stan, Teg, Haga och Regementet, se kartbild nedan.

Juridiska begrepp

Byggherre

Den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten.

Beställare

Den som uppdrar åt annan part att utföra exempelvis projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten.

Kontrollansvar enligt PBL

Den som tar fram kontrollplan samt utför nödvändiga kontroller. Byggherrens ansvar.

Ledningsägare

Byggherrar för tekniska försörjningssystem så som Vatten och avlopp, Bredband, Telefoni, Fjärrvärme, Elledningar, etcetera.

 

Projektadministrativa begrepp

AB

Allmänna bestämmelser. Samlingsnamn för standardkontrakt, överenskomna mellan byggbranschens parter.

AB 04

Allmänna bestämmelser för byggnads- anläggnings- och installationsentreprenader (av år 2004). Utgör standardkontrakt för utförandeentreprenader.

ABT 06

Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads- anläggnings- och installationsentreprenader (av år 2006). Utgör standardkontrakt för totalentreprenader.

ABK 09

Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet (av år 2009). Utgör standardkontrakt för konsultuppdrag.

AF

Administrativa föreskrifter. Dokument ingående i förfrågningsunderlag som innehåller objektspecifika förutsättningar för ett uppdrags eller en entreprenads upphandling och genomförande. Se 3.1.1 Regelverk och 3.1.2.2.1 Administrativa föreskrifter.

AMA

Allmän material- och arbetsbeskrivning. Referensverk som utges av Svensk Byggtjänst. Utgör underlag för upprättande av administrativa föreskrifter, mängdförteckningar och beskrivningar.

AMP

Arbetsmiljöplan. Dokument som byggarbetsmiljösamordnare (BAS P eller BAS U) upprättar i planerings- och projekteringsskedet respektive utförandeskedet. Se även 3.1.2.2.4 Arbetsmiljöplan.

BAS

Byggarbetsmiljösamordning. Det är byggherrens ansvar att byggarbetsmiljösamordning sker i såväl planerings- och projekteringsskedet (BAS P) som i utförandeskedet (BAS U). Se också 2.1.4 Arbetsmiljö.

KFU

Komplettering till förfrågningsunderlag. Omfattas av kompletterande dokument (ritningar och beskrivningar med mera). Dokument med ändringar av utlämnat förfrågningsunderlag, som ska vara beaktade i lämnat anbud.

MF

Mängdförteckning. Avser i tekniska handboken vanligtvis en icke prissatt mängdförteckning med beskrivningstext. Ingår som ett centralt dokument i förfrågningsunderlaget och innehåller detaljerade uppgifter om utföranden och mängder för de produktionsresultat som beställaren önskar bli prissatta och utförda av den entreprenör som kontrakterats för projektet. Se 3.1.2.2.2 Mängdförteckningar.

MER

Mätnings- och ersättningsregler. Innehåller regler kopplade till AMA för hur produktionsresultat specificerade i MF ska mätas och ersättas.

OMER

Objektspecifika mätnings- och ersättningsregler. Om avsteg görs från MER, måste det beskrivas och förtecknas i ett fristående dokument som en objektspecifik mätnings- och ersättningsregel, se även 3.1.2.2.2 Mängdförteckningar.

MUR

Markteknisk undersökningsrapport. Rapport som beskriver utförda geotekniska undersökningar, sammanfattar resultaten av dem och utifrån dessa beskriver befintliga topografiska, geotekniska och geohydrologiska förhållanden.

PM

Ändrings-PM eller reviderings-PM. Kort benämning för dokument som ges ut under utförandeskedet, för att sammanfatta och översiktligt beskriva ändringar i utlämnade bygghandlingar.

TB

Teknisk beskrivning. Till struktur och innehåll lik en mängdförteckning med beskrivning men saknar mängduppgifter.

Organisationsadministrativa begrepp

GoP

Gator och parker är Umeå kommuns verksamhet för att bland annat planera, bygga, förvalta och utveckla kommunens gator, gång- och cykelvägar, parker, torg och allmänna platser med tillhörande anläggningar.

MEX

Mark och exploatering är Umeå kommuns verksamhet för att leda arbetet med att planera och genomföra översiktsplanens intentioner avseende stadens tillväxt – på kommunal mark.

PL

Projektledare

BL

Byggledare

P

Projektör

E

Entreprenör

Vakin

Ledningsägare för Vatten och avlopp

Värme

Ledningsägare för Fjärrvärme

Elnät

Ledningsägare för Elnät

Bredband

Ledningsägare för Bredband

Skanova

Ledningsägare för Telefoni/bredband

Sidan publicerades