2.5.2 Ljus och belysning

Umeås geografiska läge innebär en lång period av mörker under vinterhalvåret. Ljus och belysning spelar därför en viktig roll för säkerhet, tillgänglighet och den upplevda tryggheten. Belysning har även ett värde för social integration och aktiviteter som motion, rörelse, lek i utemiljöerna även vintertid.

En hållbar ljusplanering utgår också från både ett ekologisk, ekonomisk och socialt perspektiv. Kommunen prioriterar därför arbetet med att minska belysningens energianvändning och att samtidigt arbeta för trygghetsskapande åtgärder.

En ytterligare aspekt är att det vid en synnedsättning krävs mer ljus utan att den blir bländande eller skapar för mycket eller för lite skuggverkan för att tex uppfatta vem man möter, kontraster, eller kunna läsa på läpparna. Belysningen behöver därför vara väl avbländad och ljusnivån anpassad till platsen och dess förutsättningar. Ljussättningen är viktigast att beakta på platser man måste vistas på och passera, se även; 3.1.8 Tillgänglighet.

En välanpassad ljussättning som bidrar till god orientering, överblickbarhet och rumslighet kan platser, stråk och aktiviteter skapar också en ökad tillgänglighet och upplevas som tryggare. Ljus som dessutom lyfter fram detaljer, byggnadsverk och konstverk ökar stadens attraktivitet, skapar en mer lättläst miljö och därmed även det en mer tillgänglig och trygg stad.

Principer

Ljussättningen i det offentliga rummet ska genomsyras av en helhetssyn och långsiktighet. Robusta materialval och en genomtänkt placering bidrar till en längre hållbarhet på anläggningen. Energisnåla armaturer och smart styrning ska användas för att minska energiförbrukningen.

Genom en ljussättning som bidrar till god orientering, överblickbarhet och rumslighet kan platser, stråk och aktiviteter tillgängliggöras. Ljus som lyfter fram detaljer, byggnadsverk och konstverk ökar stadens attraktivitet. Belysningen ska vara väl avbländad och ljusnivån anpassad till platsens förutsättningar.

Ljusföroreningar

Belysning kan störa djur och växters naturliga livsmiljöer. Ljusföroreningar ska minimeras genom medveten ljusplanering och styrning. Detta är extra viktigt att beakta vid planering av ny belysning i parker och älvsrum. Möjligheten att se norrsken och stjärnor centralt i Umeå är värden som bör tas hänsyn till vid planering av ny belysning.

Sidan publicerades