2.4 Miljö och klimat

Umeås lokala miljömål är indelade i fem fokusområden som förtydligar vad som är särskilt viktigt och vad ska vara ledande för kommunens miljö och klimatarbete.

Miljömålens fokusområden och dess övergripande innebörd;

Klimat. Vi ska minska vår klimatpåverkan och vara fossilfria.

Biologisk mångfald. Vi värnar naturen och det den ger oss.

Vatten. Vi värnar om vattnet som en livsviktig resurs.

God bebyggd miljö. Vi utvecklar en attraktiv och hälsosam kommun med stadigt minskande miljöbelastning.

Giftfri miljö. Vi minskar förekomsten av ämnen som skadar hälsa eller miljö.

Gator och parker har vidare, utifrån kommunens Åtgärdsprogram för Miljö och Klimat tilldelats ansvar för åtgärder kopplade till den egna verksamheten som ska beaktas och vara vägledande både i arbetet med investeringsprojekt respektive drift och underhållsarbete, se sammanfattning nedan.

Gator och Parkers åtagande i Miljö- och klimatarbetet

 

Tabell 1 - Punkter från kommunens åtgärdsprogram för miljömålen

Vad

Åtgärder

Utveckla klimatberäkning och utvärdering av anläggningsprojekt.

Klimatpåverkan i projekt ska mätas och utvärderas. Se Miljöplan nedan.

Utveckla och implementera formerna för kravställning och incitament vid upphandling av arbetsfordon och entreprenader.

Miljö- och klimatkrav ställs i upphandling och hanteras i systematiskt miljöarbete under projektets livslängd. Se Miljöplan nedan.

Upprätta en långsiktig plan för restaurering och kontinuerlig gräsmarksförvaltning.

Projektering se 3.3 Park- och naturmark

Ta fram ett åtgärdsprogram för att minska spridning av invasiva arter.

Krav och riktlinjer i Teknisk handbok avsnitt 3.1.3.4, 3.3, 4.5 och 5.2.

Ingår i miljöplanen. Se Miljöplan nedan.

Inventera förekomsten av död ved i kommunala skogar och sätta upp mål så att den ökas till år 2040.

Systematiskt miljöarbete i projekterings- och entreprenadskede. Se Miljöplan nedan.

Upprätta rutin som säkerställer att hänsynskrävande biotoper mot vatten lämnas utan avverkning (på kommunal mark).

Systematiskt miljöarbete i projekterings- och entreprenadskede. Se Miljöplan nedan.

Upprätta rutin som säkerställer att avverkningar på kommunal mark är fria från körskador och att minst 20–25 meter lämnas vid avverkning vid sjöar och vattendrag. Detta för att förhindra ökad slamtransport till sjöar och vattendrag.

Systematiskt miljöarbete i projekterings- och entreprenadskede. Se Miljöplan nedan.

Genomföra åtgärder enligt kommunens dagvattenprogram.

Systematiskt miljöarbete i projekterings- och entreprenadskede. Se Miljöplan nedan.

Inventera möjliga platser i parker, vid bostadsområden och längs vägar att plantera nya träd på.

Systematiskt miljöarbete i projekteringsskede. Se Miljöplan nedan.

Genomföra trädvård av befintliga träd. (Förbättra och möjliggöra lång livslängd för de träd som har högst kapacitet att ta upp koldioxid.)

Systematiskt miljöarbete i projekterings- och entreprenadskede. Se Miljöplan nedan.

Genomföra åtgärder i enlighet bulleråtgärdsprogram som bygger på behovsanalys, översiktsplan och analys utifrån bullerkartering.

Systematiskt miljöarbete i projekterings- och entreprenadskede. Se Miljöplan nedan.

 

Miljöplan

En miljöplan är viktig för att konkret kunna hantera miljö- och klimatrisker i projekt. I en miljöplan identifieras, implementeras och följs risker och åtgärder upp.

Miljöplan ska upprättas i alla projekt. Projektanpassad miljöplan kan upprättas i projekterings- eller entreprenadskede. Se även 3.1.3.1 Miljö- och klimatkrav i projekteringsuppdrag. Villkor för aktuellt projekt framgår i förfrågningsunderlag eller projektbeskrivning. De två scenarierna beskrivs nedan.

Scenario 1: Arbetet med en projektanpassad miljöplan påbörjas på första projekteringsmötet. Den av projektör upprättade projektanpassade miljöplanen lämnas över till entreprenör tillsammans med förfrågningsunderlaget. Entreprenören tar vid arbetet med miljöplanen.

Scenario 2: Under projekteringsarbetet värderar projektören tillsammans med projektledning miljö- och klimataspekter i aktuellt projekt och föreslår lämpliga åtgärder. Entreprenör upprättar miljöplan och överlämnar till beställare vid startmötet. Entreprenören arbetar med miljöplanen.

I miljöplanen ska klart framgå vilka miljö- och klimataspekter som finns och vilka speciella hänsynstagande som krävs i det enskilda projektet. Eventuella tillstånd och anmälningar till myndigheter ska framgå. Undersökningar av betydelse ska behandlas såsom markmiljö och om lokaliseringen finns i eller nära skyddsvärda områden.

Förutom miljöorganisation och gällande lagar och krav ska åtminstone miljö- och klimataspekter listade företeelser i tabell 2 behandlas.

Tabell 2

Miljö- och klimataspekt

Relaterat avsnitt i Teknisk handbok eller på kommunens hemsida

Luftföroreningar och dammning

Kommunens åtgärdsprogram för renare luft Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Buller

Kommunens åtgärdsprogram mot buller Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Material och kemiska produkter

3.1.3.2 Material
3.1.3.3 Kemiska produkter

Föroreningar

2.2.2.1 Sulfidjord, tjärasfalt och förorenade massor

Avfall

3.1.3.6 Avfall och farligt avfall

Fordon, arbetsmaskiner och hydraulvätskor

4.3.1 Miljö- och klimatkrav i entreprenader

Klimatpåverkan från drivmedel

4.3.1 Miljö- och klimatkrav i entreprenader

Projektets klimatpåverkan

3.1.3.1 Klimatpåverkan
4.3.1 Miljö- och klimatkrav i entreprenader

Hantering av vatten

2.3 Dagvatten och skyfall (samt följande avsnitt)
3.1.5 Dagvatten

Klimatanpassning

2.3 Dagvatten och skyfall (samt följande avsnitt)

Naturvärden och invasiva arter

2.2.3 Naturmiljö, kulturmiljö, fornlämningar
3.1.3.4 Invasiva arter

Befintliga träd

2.2.3 Naturmiljö, kulturmiljö, fornlämningar

Platsens utformning

2.5 Gestaltning

Körskador

2.2.3 Naturmiljö, kulturmiljö, fornlämningar
3.3.3 Träd

Våtmarker

2.2.3 Naturmiljö, kulturmiljö, fornlämningar

Masshantering

3.1.2.2.6 Geotekniska handlingar
3.1.2.2.7 Miljögeotekniska handlingar
3.1.3.4 Invasiva arter

Vattenskyddsområden

3.1.3.7 Vattenskyddsområden

Återbruk

3.1.3.2 Material
3.1.3.6 Avfall och farligt avfall
3.4 Utrustning

 

Sidan publicerades