2.5.1 Park- och naturmark

Grönstrukturens roll

Grönstruktur består av många nyanser av grönt som var och en har sin funktion att fylla men som också tillsammans förstärker varandra och skapar viktiga länkar, samband och stråk i staden. Platsens förhållande till övergripande grönstruktur ska i projektering beaktas så att befintliga gröna länkar mellan olika parkområden förstärks, eller skapas.

Björkarna

I Umeå, björkarnas stad spelar björkarna en viktig roll. Björken som stadsträd och varumärke för staden ska därför visas särskild hänsyn och ges särskild omsorg och utrymme i stadsrummet, se även 3.3.3 träd.

Kategorisering av park och naturmark

Olika typer av parker, naturmarker och offentliga rum levererar olika typer av funktioner och värden (så kallade parkkvaliteter). I projektering behöver man ta hänsyn till olika nivåer av parkkvaliteter, gestaltning och ytors innehåll utifrån vilken typ av park, skog eller lekyta som avses.

Gator och Parker kategoriserar sina viktigaste park och naturmarksytor enligt följande;

Parker

Stadspark

Centralt belägen i centrum för Umeå/stadsdelscentrum. Fokus på sociala värden och fungerar som central mötesplats. Representativ och har hög kvalitet på gestaltning. Hög standard/kvalitet på material och ytor. Hög skötselnivå.

Stadsdelspark

Centralt belägen i stadsdelen. Fokus på sociala och hälsobringande värden. Har en variation av aktiviteter och funktioner. En plats för möten, är samlande för stadsdelen och har en tydlig gestaltning. Medelhög skötselnivå. Bör finnas inom 500 m avstånd från bostad.

Närområdespark

Grönskande, mindre mötesplats i kvarteret/närområdet med trevlig rumslighet. Bör ge möjlighet till lek, sittplats i solen, lövskugga, träd etcetera Låg skötselnivå. Bör finnas inom 250 m från bostad.

Naturmark-skog

Rekreationsskog

Stort skogsområde som länkar till ett större sammanhängande skogslandskap och ska ge en upplevelse av orörd natur. Fokus på hög biologisk mångfald, rekreation och stor variation av rörelse-/motionsaktiviteter. Ett utflyktsmål för stadens invånare. Kan innehålla längre motionsslingor, vindskydd, grillplatser. Bör finnas inom 2 km från bostad.

Stadsdelsskog

Relativt stort skogsområde. Mer tillrättalagd än rekreationsskogen.
Ska erbjuda möjlighet till lättillgänglig vardagsrekreation, rörelse-/motionsaktiviteter. Kan innehålla elljusspår, stigar, flertalet entréer och anordnade mötesplatser. Bör finnas inom 500 m avstånd från bostad.

Närområdesskog

Skogsremsa eller skogsdunge belägen inom bebyggelse eller i dess omedelbara närhet. Funktion för avskärmning, dagvattenhantering, årstidsvariation, naturlek och/eller vardagsrekreation. Kan innehålla stigar, små lekmiljöer och platsbildningar/gläntor. Bör finnas inom 250 m avstånd från bostad.

Lekplatser

Umeå kommuns lekplatspolicy Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ska följas. Den innebär att alla barn ska ha tillgång till trygga, stimulerande och utvecklande lekmiljöer på park- och naturmark.

Drift och underhåll

Gator och Parker, Parkdriften ansvarar för och förvaltar främst detaljplanelagd mark som utpekas som park och naturmark i Umeå kommuns parkkarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt träd som står på ovan nämnd yta eller på allmän platsmark/gatumark.

Drift och underhåll av dessa ytor görs utifrån olika driftområden där centrum och de centrala stadsdelarna; Haga, Sandbacka, Berghem, Öst på stan, Väst på stan och även ett större område söder om älven ingår och förvaltas av egen personal medan övriga driftområden förvaltas av upphandlade entreprenörer. I upphandlade områden sköts park och naturmark utifrån en specifik Skötselbeskrivning , 203.5 kB, öppnas i nytt fönster. vars skötselnivå man behöver utgå från i projekteringen. Vidare prissätts entreprenaden med stöd av en prisbilaga där samtliga arbeten från skötselbeskrivningen finns listade.

Sidan publicerades