2.2.Markförutsättningar

Markens förutsättning är en viktig fråga när det gäller genomförande i olika projekt och får ofta betydande ekonomiska konsekvenser. Det är därför viktigt att i takt med projektets olika processkeden, skaffa sig kännedom om förhållanden som är anpassad till platsen och kan ha betydelse för framdrift och kostnader i projektets senare skeden, avseende exempelvis geoteknik och geohydrologi, förorenad mark, naturmiljö, kulturmiljö och fornlämningar, tekniska försörjningssystem samt omgivande byggnader och anläggningar.

Sidan publicerades