2.1 Funktioner och behov

För att kunna åstadkomma en god utformning av kommunens anläggningar på allmän plats behöver man förstå och beskriva de funktioner och behov som kan finnas där. I regel finns också anläggningar och system inom arbetsområdet som ägs och förvaltas av andra än kommunen vars fortsatta funktioner och tillgängligheter måste säkerställas. I de projekt som Gator och parker bedriver ingår ofta samordnade åtgärder i någon form för om- eller tillbyggnad av dessa anläggningar och system.

Inför ett ombyggnadsprojekt ska befintliga anläggningar inventeras för att undersöka vilka förnyelsebehov av befintliga anläggningar som kan finnas, till exempel status- och funktionskontroller av stolpar, skyltar, brunnar, brunnsbetäckningar, plattor, kantstöd etcetera.

I här underordnade avsnitt beskrivs några grundläggande kvaliteter som behöver uppnås i offentliga utemiljöer som Gator och parker ansvarar, för att det ska vara tryggt, tillgängligt, säkert och trivsamt att vistas i. Här finns också andra samhälleliga aspekter som behöver beaktas i planering, projektering, byggande och drift av anläggningarna.

Sidan publicerades