2.3 Dagvatten och skyfall

Belastningen av dagvatten på många sjöar och vattendrag behöver minskas. Vid extremt regn samlas vattnet i lågpunkter och kan orsaka översvämningar om det inte finns någon avrinning. Under vintermånaderna behövs utrymme för att lagra snö och lösningar för att transportera bort smältvatten, även när marken är frusen. Därför är det viktigt att alla involverade parter samarbetar; från fastighetsägare och myndigheter till kommunala bolag och politiker.

Det är viktigt att i ett tidigt skede klarlägga frågor kring dagvatten, skyfall samt högt vatten. Frågor som bör beaktas är:

  • Bidrar projektet till förändrade flöden av dagvatten? Finns det kapacitet i ledningsnät/dikessystem att leda bort det ökade dagvattnet? Fördröjningsåtgärd kan vara aktuellt.
  • Finns det risk för översvämningar i området (se skyfallskartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)? Kan detta avhjälpas i projektet med ex höjdsättning, översvämningsytor mm?
  • Bidrar projektet/åtgärden till att öka föroreningsbelastningen på recipienten jämfört med nuläget? Är recipienten känslig? Reningsåtgärd kan vara aktuellt.
  • Vem ansvarar/driftar/betalar för dagvattenanläggningen eller åtgärden?
  • Finns det övriga funktioner och behov för platsen som ska tas hänsyn till? Kan övriga funktioner och behov kombineras med dagvatten- eller skyfallsåtgärder?
  • Finns det högvattenskydd att ta hänsyn till som bör genomföras i samband med projektet?

Dagvatten

Umeå kommun har ett Dagvattenprogram som antogs 2022. Det beskriver bland annat hur Umeå ska kunna växa utan att vattendrag och sjöar förorenas och inte minst; att begränsa riskerna för skador orsakade av översvämningar.

Läs mer om dagvattenprogrammet här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Skyfall

Skyfall har blivit alltmer aktuellt att ta hänsyn till i planeringen då extrema regn förväntas inträffa oftare i framtiden på grund av förändrat klimat. Översvämningar till följd av extrema regn kan leda till stora skador.

Skyfallskarteringar har gjorts både i Umeå tätort samt Obbola, Hörnefors och Sävar för att kartlägga konsekvenserna av extrema regn. Vid detaljplanering och nyexploatering är det viktigt att beakta karteringen då sårbara områden åskådliggörs i denna. Se en sammanställning via Skyfall - Umeå kommun Lantmäteri. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

De dimensionerande förutsättningarna som Umeå kommun arbetar med utgår från samma definition på skyfall som SMHI, det vill säga ett regn på minst 50 millimeter per timme eller 1 millimeter per minut. Umeå kommun ska planera utifrån en säkerhetsnivå motsvarande ett regn med återkomsttid på 100 år (med klimatfaktor 1,3). Detta betyder att ny bebyggelse planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid en översvämning från ett 100-årsregn.

Sidan publicerades