Allmänna villkor avseende låst cykelparkering, Cykelstället

Umeå kommun 2020-03-31

Tack för att du har valt att använda vår låsta cykelparkering på Cykelstället. I och med att du skaffat dig ett abonnemang och registrerat dig för att använda tjänsten låst cykelparkering har du ingått ett bindande avtal med Umeå kommun.

Avtalets villkor för att använda tjänsten redovisas i detta dokument. Låst cykelparkering är en tjänst där du som användare har möjlighet att låsa in din cykel i ett garage. För att du ska kunna använda tjänsten måste villkoren vara uppfyllda.

Ditt avtal med oss innefattar allmänna villkoren i detta dokument. Gällande versioner av detta dokument finns också på www.umea.se/cykelstallet. Genom att använda tjänsten bekräftar du att du har läst och förstått avtalet med tillhörande allmänna villkor, du accepterar avtalet och samtycker till att vara bunden av det. Om du inte accepterar avtalet och inte är beredd att vara bunden av (eller inte kan uppfylla) avtalet, kan du inte använda tjänsten.

Vänligen läs de allmänna villkoren. De innehåller för dig viktig information om tjänsten och om betalningar och avgifter som vi kan komma att fakturera dig. De innefattar också information om hanteringen av framtida ändringar av allmänna villkoren, automatiska förnyelser, ansvarsbegränsningar och annan information. Information som du angav vid registreringen kan du korrigera i efter hand genom att logga in på www.triply.se/umea Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Umeå kommun

1. Umeå kommun förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra i villkoren och rutinerna kring tjänsten. När vi gör väsentliga ändringar av avtalet ger vi dig ett tydligt meddelande som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, till exempel genom att skicka e-post till dig. I vissa fall kommer vi att meddela dig i förväg, din fortsatta användning av tjänsten, efter att ändringarna har gjorts kommer att utgöra ditt godkännande av dessa. Därför ber vi dig vänligen att läsa alla sådana meddelanden noggrant. Om du inte vill fortsätta att använda tjänsten enligt den nya versionen av avtalet kan du säga upp ditt abonnemang genom att logga in på triply.se/umea.

2. Umeå kommun har rätt att med en månads förvarning avsluta tjänsten. I händelse av att tjänsten avslutas återköps förbetalda perioder.

3. Umeå kommun ansvarar för drift och underhåll av cykelgaraget samt omhändertagande av kvarlämnade cyklar eller cyklar för vilken den betalda perioden förfallit.

4. Umeå kommun förbinder sig att inte hyra ut fler platser än vad garaget bedöms kunna hantera.

5. Umeå kommun ansvarar inte för skador på cykeln eller dess tillbehör, förlust av cyklar eller annan utrustning som förvaras i cykelgaraget.

6. Umeå kommun kan komma att kameraövervaka cykelgaraget.

7. Om en användare bryter mot de allmänna villkoren eller på annat sätt missbrukar tjänsten har Umeå kommun rätt att stänga av användaren från fortsatt brukande av tjänsten. Umeå kommun förbehåller sig rätten att vägra ny registrering till personer som påkommits att bryta mot avtalet eller på annat sätt missbrukat tjänsten.

8. Umeå kommun hyr ut plats i cykelgaraget mot i förväg tecknat abonnemang. Nyregistrerade användare erbjuds kostnadsfritt en prova-på-period av 14 dagar.

Användaren

9. Umeå Kommun tillhandahåller låst cykelparkering i garage som kan användas året runt. För att kunna nyttja tjänsten behövs en registrering och anmälan på triply.se/umea. I och med att ni registrerat er har ni ingått ett avtal med Umeå kommun. Att använda den låsta cykelparkeringen kostar 80 kr för 30 dagar och är löpande tills vidare. Tills vidare innebär att avtalet varar en viss period och förlängs om du inte själv säger upp det senast en dag innan 30-dagars­perioden upphör. Utebliven betalning gäller inte som uppsägning. Umeå kommun äger rätten att stoppa medlemskapet vid utebliven betalning. Återbetalning medges ej vid förtida uppsägning av prenumeration.

10. Din prenumeration lagras på ett speciellt passerkort. Du kan i de allra flesta fall använda ditt betalkort (om symbol för ”kontaktlöst” finns). Detta kort använder du för att få tillträde till garaget. Vid tecknande av avtal behöver du använda dig av ett mobilt bank-id. Saknar du ett fungerande passerkort kan du hämta i stadshusets reception och på Studentcenter på universitetsområdet.

11. Det är viktigt för oss att du är medveten om hur vi hanterar dina personliga uppgifter. Det finns olika scenarion där vi behöver hantera din personliga information.

  • Kontaktuppgifter såsom namn, personnummer, mejl och telefonnummer för att kunna nå dig vid eventuella problem
  • Vid spärrning av tjänsten
  • Vid obetalda räkningar
  • Ärendehantering, det vill säga vid felanmälningar vill vi kunna återkoppla till dig

Syftet med behandlingen av personuppgifterna är för att kunna sköta de administrativa arbetsuppgifterna till låst cykelparkering vid Cykelstället. Umeå kommun får endast behandla era personuppgifter i enlighet med syftet i avtalet.
Umeå kommun säkerställer att din information samlas in med största möjliga hänsyn till din integritet.

12. Abonnemanget ger tillgång till cykelgaraget dygnet runt. Användningen avser endast den person som undertecknat villkoren. Parkeringsabonnemanget gällerför att parkera en (1) cykel per registrerad användare.

13. Användaren är personligen ansvarig för att parkera cykeln på för ändamålet avsedd plats, i befintliga cykelställ så att framkomlighet inte hindras, samt att ta cykeln in och ut från anläggningen. Användaren är personligen ansvarig för att låsa parkerad cykel och inte kvarlämna utrustning när cykeln avlägsnats. Vid eventuell stöld eller skadegörelse av parkerad cykel eller dess tillbehör utgår ingen ersättning.

14. Användare har inte rätt att vistas längre tid i cykelgaraget än vad som behövs för att parkera eller hämta cykeln.

15. Abonnemanget är personligt. Användare som släpper in icke-registrerade personer eller på annat sätt missbrukar cykelgaraget förlorar rätten att använda cykelgaraget och har ingen rätt till återbetalning. Användaren ansvarar för att ingen annan än den själv tar sig in samtidigt eller i direkt anslutning efter användaren har öppnat dörren. Om en användare uppmärksammar någon obehörig eller annan misstänkt verksamhet i cykelgaraget skall detta rapporteras till Umeå kommun. Undvik att ingripa själv, kontakta polis.

16. Vid förlust av passerkort till cykelgaraget, ska användaren snarast anmäla detta till support@triply.se.

17. Om användaren inte längre har ett gällande abonnemang ska cykeln hämtas ut innan sista giltighetsdatum. Om användaren inte hämtar ut sin cykel innan sista giltighetsdatum kommer cykeln att omhändertas enligt kommunens rutiner för övergivna cyklar: www.umea.se/overgivnacyklar

18. Användning avser endast den person som godkänt villkoren och det cykelgarage som föranmäldes vid registreringen.

Sidan publicerades