Lotteritillstånd

Enligt spellagen kan ideella allmännyttiga föreningar anordna lotterier för att finansiera del av sin verksamhet. Föreningen måste ansöka om registrering hos kommunen före den börjar arrangera lotterier. Enbart i undantagsfall kan ett lotteri genomföras utan en registrering.

Fritidsförvaltningen på Umeå kommun är tillstånds- och tillsynsmyndighet för lotterier som ordnas av ideella föreningar i kommunen. Den myndighet som ytterst ansvarar för lotterier och spel är Spelinspektionen Länk till annan webbplats.

​Vad är ett lotteri och vad är en tävling?

​Om ett arrangemang avgörs av slumpen är det fråga om ett lotteri. Exempelvis om du lottar ut priser bland de deltagande på deras startnummer i ett motionslopp eller om du säljer lotter där slumpen avgör vem som vinner lotteriets priser. I dessa fall kan ett lotteritillstånd krävas.

Om däremot utgången av arrangemanget avgörs genom en prestation till exempel en bedömning av någons slogan eller om deltagaren kan svaret på flera kunskapsfrågor, är det normalt inte fråga om ett lotteri.

Vem kan få tillstånd?

Föreningar och registrerade trossamfund inom kommunen som uppfyller spellagens krav kan få tillstånd. Lotteritillstånd kan beviljas förutsatt att följande grundläggande punkter uppfylls:

 • Att det är en ideell förening med verksamhet i Sverige
 • Att föreningen inte vägrar någon medlemskap, om det inte finns särskilda skäl för detta med hänsyn till föreningens eller trossamfundets verksamhet och syfte
 • Att verksamheten huvudsakligen främjar ett allmännyttigt ändamål som ska finnas angivet i föreningens stadgar
 • Att föreningen har behov av lotteriinkomster

Olika tillstånd för lotterier

Tillstånd behövs i princip alltid då ett lotteri anordnas. Från och med den 1 januari 2019 ansvarar kommunerna endast för så kallade registreringslotterier. All annan tillståndsgivning ska Spelinspektionen ansvara för. Skillnaden mellan ett registreringslotteri och ett lotteri som kräver licens är främst värdet av vinster och den totala omsättningen.

För registreringslotterier krävs endast en registrering vilken görs hos kommunen. En registrering ska avse en viss tid, högst fem år. Kommunen får förena en registrering med villkor för hur spelverksamheten ska bedrivas (6 kap. 10 § spellagen).

Kommunala lotterier, Spelinspektionen Länk till annan webbplats.

Ansökan om registrering för lotteritillstånd

Följande handlingar ska bifogas i ansökan:

 • Protokollsutdrag med föreningens beslut angående att ansöka om registrering av lotteri enligt 6 kap. 9 § (spellagen), med en omsättning av högst 33 och 1/3 prisbasbelopp under en 5-årsperiod
 • Uppgifter om vem som utsetts till föreningens kontaktperson
 • Föreningens senaste verksamhetsberättelse
 • Föreningens stadgar

Redovisning av lotterier

Lotterier som anordnas inom ramen för ett beviljat tillstånd ska alltid redovisas. Det är kontaktpersonens uppgift att redovisa lotteriet för kontrollant som är utsedd av kommunen. Redovisning ska ske inom två månader efter avslutat lotteri.

För tillstånd beviljade under 2023 eller tidigare görs redovisningen på en speciell blankett och skickas per post till:

Umeå kommun, Fritid
901 84 Umeå

Märk kuvertet: "Lotteritillstånd".

Blankett för redovisning av lotterier (Gäller tillstånd givna före 2024) , 98.6 kB.

För tillstånd beviljade under 2024 görs redovisningen i Umeå kommuns bokning- och bidragssystem, i aktuellt ärende (tillstånd) under fliken Redovisning.

Undantag från tillstånd och registrering

Det finns vissa undantag då en ideell förening eller ett trossamfund kan anordna lotterier utan registrering, då gäller:

 • Lottpris får högst vara 1/4000 prisbasbelopp (för 2024, 14,33 kronor)
 • Vinster får bara vara varor
 • Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/6 prisbasbelopp (2024, 9 550 kronor)
 • Lotteriet får endast bedrivas inom en viss kommun och
 • i samband med en tillställning/sammankomst som föreningen själv anordnar eller deltar i eller till exempel föreningsaktivitet, teaterföreställning.
 • i samband med ett bingospel som föreningen anordnar
Sidan publicerades