Utstakning i egen regi

I de byggärenden där finutstakning krävs, kan utstakningen utföras av byggnadsnämnden genom avdelningen Lantmäteri eller av extern aktör. Externa uppdragstagare måste uppfylla vissa krav, bli godkänd samt redovisa utstakningen. Byggherren ansöker om att utföra utstakningen i egen regi, innan utstakningen utförs. Uppdragstagaren utför själv beräkningar för placeringen och fysisk markering av byggnad i plan och höjd. Byggherren ansvarar för att mätdata inrapporteras, så snart som möjligt efter utfört arbete, via formuläret längre ner på denna sida. Byggnads­nämnden friskriver sig allt ansvar för utstakningen då den görs externt.

Kvalifikationskrav vid utstakning i egen regi

Följande krav måste vara uppfylda för den som ska utföra utstakning i egen regi:

 1. Utbildning/erfarenhet:
  – examen från en mätningsteknisk utbildning på minst två år
  – praktisk erfarenhet i minst två år
  – (summan minst fem år)
  – annan utbildning/erfarenhet som kan prövas vara likvärdig
 2. Uppdragstagaren ska ha ett kvalitetsledningssystem motsvarande ISO9001 eller likvärdigt.
 3. Uppdragstagaren ska ha ansvarsförsäkring för de skadeståndsanspråk som kan bli aktuella i anledning av felaktig utstakning.

Kraven baseras på statliga Lantmäteriets rekommendationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Administrativ avgift

Kommunen fakturerar en administrativ avgift på 2 350 kr då utstakningen utförs i egen regi, enligt taxa för byggnads­nämndens verksamheter 2024, tabell A17.04. Moms tillkommer ej.

Administrationen består bland annat av handläggning av ansökan, registrering, kontroll av inkomna mätdata mot situationsplan, uppföljning av ärenden, ajourhållning av kartbas och byggnadsregister.

Redovisning av utstakning

Redovisningen ska bestå av koordinater i plan och höjd för den utsatta byggnadens fasadliv. Koordinaterna ska komma från mätdata (det vill säga inte från relationshandlingar) och rapporteras in snarast möjligen efter utsättningen. Så fort mätdata är inrapporterat så kan Lantmäteri skapa adresser och även besluta om lägenhetsnummer för flerbostadshus!

Instruktioner för redovisningen:

 • Använd koordinatsystem Sweref 99 20 15 och RH2000.
 • Inmätningsdata för den utsatta byggnadens hushörn. Använd konstruerade mått motsvarande färdig fasad. Se bild nedan.
 • Redovisning av utsatt sockelhöjd.
 • Digitalt dwg-format.

Redovisning skickas in via formuläret nedan. Om redovisning av mätdata inte sker har Umeå kommun Lantmäteri rätt att utföra lägeskontroll och debitera nedlagd tid.

Bilden visar exempel på hur du redovisar måtten för konstruerad färdig fasad på en byggnad som enbart har inmätt grund

Exempel på mått för konstruerad fasad vid inmätt grund.

Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter


Fastighet 1:2


BN-20åå/xxxxx


Mätdata ska vara i dwg-format

Ange mätmetod vid utsättning/inmätning * (obligatorisk)
Ange mätmetod vid utsättning/inmätning

Vi behöver spara och behandla dina ifyllda personuppgifter. Vi efterfrågar bara de personuppgifter som krävs för att vi ska kunna behandla ditt ärende. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av person­uppgifter. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga enligt lag, till exempel enligt offentlighetsprincipen.

Personuppgiftsansvarig är byggnadsnämnden.

Du kan läsa hur dina uppgifter behandlas, till exempel laglig grund för behandlingen, hur länge uppgifterna sparas och vilka rättigheter du har på: www.umea.se/gdpr Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Mer information

Taxa för byggnadsnämndens verksammheter hittar du på kommunens sida för avgifter och taxor Öppnas i nytt fönster..

Sidan publicerades www.umea.se/utstakningiegenregi