Stöd i grundskolan

Alla elever har rätt till ledning och stimulans i skolan för att de, utifrån sina förutsättningar, ska kunna nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. En del elever kan ha behov av extra anpassningar under en kortare eller längre tid. Andra kan behöva någon form av särskilt stöd. Det krävs inte någon diagnos för att ha rätt till extra anpassningar eller särskilt stöd.

Vilket stöd kan du få i grundskolan?

Den enklaste och snabbaste formen av stöd kallas för extra anpassningar och kan införas av undervisande lärare. Det kan till exempel vara:

 • hjälp att planera och strukturera ett schema över skoldagen
 • extra tydliga instruktioner
 • hjälp att förstå texter
 • anpassade läromedel
 • extra färdighetsträning
 • enstaka specialpedagogiska insatser

Specialpedagoger och speciallärare finns knutna till kommunala skolor och en väl utbyggd elevhälsa bestående av skolsköterskor, skolkuratorer, skolpsykologer och andra kompetenser.

En elev i grundskolan, anpassad grundskola samt gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola har enligt skollagen rätt till studiehandledning på sitt starkaste språk i skolans olika ämnen och kurser.

Handledningen ska ge eleven förutsättningar att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Det ska leda till att eleven inhämtar ämneskunskaper parallellt med att eleven lär sig svenska språket. Rektor ansöker om studiehandledning.

Handledning kan ges inför en lektion, under eller efter. Hur studiehandledningen organiseras beror på elevens språkliga utveckling i svenska.

Har ditt barn läs- och skrivsvårigheter eller en funktionsnedsättning kan skolan anpassa genomförandet av ett nationellt prov. Det är alltså inte provet som anpassas utan själva genomförandet. Du och ditt barn ska i god tid före provet få veta vilket stöd som skolan kommer att ge vid provtillfället. Anpassningar kan till exempel vara att eleven får längre tid att genomföra provet eller använda sig av hjälpmedel.

Anpassningar av nationella prov Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Skolverket)

När utreder skolan?

Om de extra anpassningar inte är tillräckliga och eleven riskerar att inte nå målen som minst ska nås enligt läroplanen, ska rektorn besluta om en utredning som klarlägger elevens behov av särskilt stöd. Skolan ska titta på hela skolsituation för eleven, alltså även hur det fungerar utanför klassrummet – till exempel på raster och i matsalen.

Åtgärdsprogram

Om utredningen visar att ditt barn behöver särskilt stöd ska skolan ta fram ett åtgärdsprogram. Ett åtgärdsprogram är en skriftlig, konkret plan för vilken form av särskilt stöd som ditt barn behöver för att uppfylla bedömnings- eller betygskriterierna.

Det ska stå i åtgärdsprogrammet när åtgärderna ska utvärderas och vem som ansvarar för varje åtgärd. Om ni vill kan du och ditt barn vara med när åtgärdsprogrammet utarbetas, så att ni kan ge er syn på skolsituationen och kan komma med förslag på åtgärder.

Vad är särskilt stöd?

Särskilt stöd är alltså åtgärder som ofta är mer omfattande och varaktiga än extra anpassningar. Det kan till exempel vara:

 • regelbunden kontakt med en speciallärare under en längre tid
 • placering i en särskild undervisningsgrupp
 • resursstöd som finns nära eleven delar av eller hela skoldagen.

Umeå kommun har två resursskolor som vårdnadshavare kan söka till inför årskurs 7. Bräntbergsskolan AST för elever med diagnos autism och Björkenskolan för elever med stora behov av anpassad lärmiljö och särskilt stöd. En ansökan till resursskola förutsätter att ett åtgärdsprogram ska ha upprättats på elevens tidigare skola. Det ska i utvärderingen av detta framgå att åtgärderna inte varit tillräckliga i relation till elevens behov av särskilt stöd.

Läs mer om Resursskolor i Umeå kommun

Elever som är inlagda/inskrivna på sjukhus och som är förhindrade att delta i ordinarie skolarbete har rätt till undervisning genom särskild undervisning på sjukhus, sjukhusskolan.

Läs mer om Sjukhusskolan

Anpassad studiegång kan i vissa situationer vara en nödvändig åtgärd för att göra det möjligt för en elev att koncentrera sig på ett mindre antal ämnen och få godkänt betyg i dessa. Ett beslut om anpassad studiegång för en elev i grundskolan och anpassad grundskola innebär avvikelser från den timplan och de ämnen som gäller för utbildningen.

Möjligheten till anpassad studiegång måste dock användas med stor försiktighet och föregås av noggranna överväganden, eftersom det kan innebära att eleven lämnar grundskolan utan fullständig utbildning och utan behörighet till gymnasieskolans nationella program. En förutsättning för att rektorn ska få besluta om anpassad studiegång för en elev är att annat särskilt stöd inte i rimlig grad kan anpassas efter elevens behov och förutsättningar.

Vanliga frågor och svar

Då tar du kontakt med din elevs mentor, specialpedagog, eller personal inom elevhälsan på skolan (skolkurator, skolsköterska) eller elevens rektor. Det är den skola som din elev går på som är ansvarig för elevens utbildning och lärmiljö.

1) Extra anpassningar

Extra anpassningar är en mindre ingripande stödinsats, som normalt är möjlig att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. Det måste inte fattas något formellt beslut om extra anpassningar.

2) Utredning om särskilt stöd

Om det kan befaras att en elev inte kommer att uppfylla de betygskriterier eller kriterier för bedömning av kunskaper som minst ska uppfyllas, trots att extra anpassningar har getts inom ramen för den ordinarie undervisningen, ska detta anmälas till rektorn. Detsamma gäller om det finns särskilda skäl att anta att extra anpassningar inte skulle vara tillräckliga.

3) Beslut om särskilt stöd

Åtgärdsprogram beslutas av rektorn. I åtgärdsprogrammet framgår vilket behov av särskilt stöd som en elev har och hur stödbehovet ska tillgodoses.

Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas. Det kan ske på olika sätt.

Det är möjligt för vårdnadshavare att överklaga ett åtgärdsprogram.

Detta görs till Skolväsendets Överklagandenämnd. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nej, kommunal Resursskola finns för elever på högstadiet årskurs 7–9. Mer information om resursskolor.

Den skola eleven går i har ansvar för elevens utbildning och lärmiljö. Lärare kan genomföra extra anpassningar för elev i och i anslutning till de lokaler där undervisningen genomförs. Om elev har behov av särskilt stöd kan rektor besluta om sådant. Som särskilt stöd kan rektor vid behov besluta om undervisning i särskild undervisningsgrupp. Den särskilda undervisningsgruppen finns vanligtvis på elevens skola.

I mycket få tillfällen kan rektor besluta om undervisning i särskild undervisningsgrupp på annan plats än i elevens skola. Rektor har då fortfarande ansvar för elevens utbildning och kontakter med vårdnadshavare.

Nej, undervisning i särskild undervisningsgrupp är en åtgärd som beslutas som en del av ett åtgärdsprogram. Vårdnadshavare och elev ska vara delaktig i utformningen av åtgärdsprogram.

Nej, vårdnadshavare kan söka plats till en skolenhet eller resursskola. Det är rektor som beslutar om skolans organisation och hur elever delas upp i klasser och grupper.

Skolenhet (10 kap 30§)
Vårdnadshavare kan söka plats på skolenhet. Om det är fler sökande till en skola än det finns platser görs urval enligt kommunens regler (exempelvis syskonförtur, relativt avstånd).

Klass (2 kap 10§)
Rektor organiserar undervisningen på sin skola i klasser och grupper. Vårdnadshavare kan inte ansöka om plats till klass.

Särskild undervisningsgrupp (3 kap 11§)
Rektor beslutar om undervisning i särskild undervisningsgrupp för elev som en stödåtgärd enligt skollagen kap 3. Vårdnadshavare kan inte ansöka om plats i särskild undervisningsgrupp. Undervisning i särskild undervisningsgrupp kan genomföras:

 • i elevens hemskola eller
 • i särskild undervisningsgrupp på annan skolenhet.

Resursskola (10 kap 31a§, 31b§)
Är en skolenhet för elever som har extraordinära behov av anpassningar i lärmiljön och särskilt stöd. Vårdnadshavare ansöker om plats i resursskola. Vid fler sökande än det finns platser ska den elev som har störst behov av resursskolans undervisning prioriteras.

Mer information

Sidan publicerades www.umea.se/stodiskolan