Urval vid skolplacering

Huvudprincipen är att en elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där du som vårdnadshavare önskar att ditt barn ska gå. Om antalet sökande överstiger antalet tillgängliga utbildningsplatser finns beslutade urvalskriterier för att avgöra skolplaceringen. Filmen nedan visar urvalsreglerna i korthet.

Vad innebär en skola i närområdet?

En elev ska så långt som möjligt får en skolplacering på en skola som finns i elevens närområde om inte vårdnadshavare önskar en skola utanför närområdet.

Närområde (avstånd mellan elevens folkbokföringsadress och skola)

 • Förskoleklass till och med årskurs 3: alla skolor inom 3 kilometer.
 • Årskurs 4–9: alla skolor inom 4 kilometer.

Elev som inte har någon skola i närområdet

Elever som inte har någon skola i närområdet anvisas till den skola dit skolskjuts går.

Anvisade skolskjutsskolor (pdf) , 141.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Urvalskriterier vid skolplacering i förskoleklass till årskurs 1–9

 1. Elever med skyddad identitet som bor i Umeå kommun placeras genom särskild handläggning.
 2. Elever som placerats av socialtjänsten i ett boende i Umeå kommun men som inte är folkbokförda i Umeå kommun placeras genom särskild handläggning.
 3. Syskonförtur, mer information här nedan.
 4. Relativt avstånd, mer information här nedan.
 5. Absolut avstånd, mer information här nedan.
 6. Lottning, mer information här nedan.

En elev kan få förtur till en skola om eleven har ett syskon inskrivet upp till årskurs 3 på den aktuella skolenheten den termin som skolplacering önskas. Detta under förutsättning att vårdnadshavarna önskat skolplacering till syskonets skola. Det finns dock ingen garanti för att ett barn blir placerat på samma skola som sitt syskon.

Syskonförturen gäller:

 • när barnet ska börja förskoleklass, årskurs 1- 3 på syskonets skola
 • syskonet går i förskoleklass eller årskurs 1-3 sökt läsår
 • barnet bor inom 3 kilometer till den sökta skolan eller i anvisad skolskjutsskola
 • barnen är folkbokförda på samma adress (oavsett om barnen är biologiska syskon eller inte).

Syskonförtur gäller samtliga barn som är folkbokförda på samma folkbokföringsadress, oavsett vårdnadshavare. Syskonförtur gäller endast till skola inom elevens närområde eller till anvisad skolskjutsskola.

Om det finns fler elever än det finns platser på en skola kan syskon, trots syskonförtur, bli placerad på en annan skola än den skola du som vårdnadshavare önskat. Elever som bara har en skola inom sitt närområde eller elever som har skolan som skolkjutsskola placeras först. Därefter placeras elever med syskonförtur. I tredje hand sker placering utifrån relativt avstånd.

Om en kommunal skola inte har plats för alla som sökt den, görs ett urval genom relativt avstånd. Det är skillnaden i farbar väg till den sökta skolan jämfört med en alternativ skola i närheten.

Det innebär inte att en elev är garanterad plats i den skola som ligger närmast folk­bokförings­adressen, eller att en elev som bor närmast den önskade skolan automatiskt har förtur dit.

Beräkning av relativt avstånd tar inte hänsyn till om den skola som används som alternativ skola vid beräkningen kan bereda plats för eleven.

Mätning av relativt avstånd

 1. Avståndet mellan elevens folkbokföringsadress och sökt skola.
 2. Avståndet till den sökta skolan jämförs med avståndet till barnets geografiskt närmaste eller näst närmaste skola (om den närmaste skolan har sökts) för att få fram differensen i avstånd. Det relativa avståndet till önskad skola är differensen mellan avstånden till den alternativa skolan och den önskade skolan.
 3. Det relativa avståndet jämförs för alla som sökt samma årskurs på samma skolenhet.
 4. Sökande rangordnas utifrån högst relativt värde.

Kartunderlag för mätning av relativt avstånd

Avståndet mellan hemmets och skolans adresspunkter mäts i ett digitalt systemstöd. För att mäta avstånd mellan hemmet och skolan använder Umeå kommun ett adressregister samt digitalt vägnät som grund. Kartunderlaget för vägarna hämtas från nationella vägdatabasen (NVDB) och kommunens egna kartor. Avstånd mäts på samma sätt för samtliga elever vilket säkerställer att alla behandlas lika.

Avståndet, den kortaste farbara vägen, mäts mellan folkbokföringsadressen och skolfastighetens mittpunkt. Vid beräkning av relativ närhet görs inte någon trafiksäkerhetsbedömning vid avstånds­mätning mellan hemmet och skolan. Kartunderlaget för mätning av relativ närhet för det aktuella skolvalsåret fastställs inför ansökningsperioden. Fastställt kartunderlag gäller under hela skol­placerings­processen för skolplacering för kommande läsår även om förändringar av vägnät uppkommit under planeringsprocessen. Vid bytesansökningar under läsåret kan uppdateringar av vägnätet skett om större förändringar av kommunens vägnät genomförts.

Vid tillfälliga förändringar av skolväg på grund av exempelvis ombyggnation räknas skolvägens avstånd utifrån den ordinarie skolvägen. Utbildningsförvaltningen har dock möjlighet att i vissa situationer frångå denna princip, exempelvis om ombyggnation pågår under mycket lång tid eller liknande.

Med absolut avstånd avses avståndet till den önskade skolenheten. Eleven med kortast avstånd mellan folkbokföringsadress och den aktuella skolenheten får platsen.

Lottning sker automatiskt i förvaltningens IT-stöd för skolplacering. Det kan till exempel vara aktuellt när två elever bor i olika lägenheter i samma flerfamiljshus.

Elever som går i förskoleklass och låg- och mellanstadiet i en kommunal grundskola har ett planerat skolspår från förskoleklass till årskurs 6. Det ska ge förutsättningar för en sammanhållen utbildningskvalitet och kontinuitet för eleven under hela låg- och mellan­stadiet. Ett skolspår kan omfatta en eller flera skolor:

Botsmark skola F–3 – Flurkmark skola årskurs 4–6

Brännland skola F–3 – Backens skola årskurs 4-6

Ersmark skola F–5 – Ersängsskolan årskurs 6

lnnertavle skola F–5 – Ålidhemsskolan årskurs 6

Rödäng skola F–3 – Grisbackaskolan årskurs 4–6

Sandalidens skola F–3 - Hagaskolan årskurs 4–6

Skärgårdsskolan F–3 – Storsjöskolan årskurs 4–6

Sofiehemsskolan F–5 – Ålidhemsskolan årskurs 6

Sörmjöle skola F–6 – Hörnefors centralskola årskurs 4–6 (vid behov)

Tomtebogård skola F–3 – Sjöfruskolan årskurs 4–6

Östra Ersbodaskolan F–3 – Ersängsskolan årskurs 4–6

Överboda skola F–2 – Sörfors skola årskurs 3–6

Om eleven går i årskurs 6 på en skola med högstadium har eleven en garanterad plats vid denna skola, så kallad placeringsförtur. Placeringsförtur till årskurs 7 är i enlighet med skollagen 10 kap 31 § på nedanstående kommunala skolor:

 • Carlhöjdsskolan
 • Ersängsskolan
 • Hagaskolan
 • Hörnefors Centralskola
 • Linblomman/Linneaskolan
 • Obbola skola
 • Sjöfruskolan
 • Storsjöskolan
 • Sävar skola
 • Södra Ålidhemsskolan
 • Västangård skola

Antagning till fristående skolor

Fristående skola har egna regler för antagning. Kontakta skolan för att få reda på vad som gäller för antagning om det är fler sökande än det finns platser.

Sidan publicerades www.umea.se/urval