Stöd i skolan

Alla elever i grund- och gymnasieskolan har rätt att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling, utifrån sina förutsättningar. För att nå dit har alla elever rätt till ledning och stimulans i skolan.

Ditt barn har rätt till stöd i skolan

En del elever kan ha behov av extra anpassningar under en kortare eller längre tid. Andra kan behöva någon form av särskilt stöd. Det krävs inte någon diagnos för att ha rätt till extra anpassningar eller särskilt stöd.

Ta kontakt med skolan om ditt barn behöver stöd

Om du tror att ditt barn behöver stöd i skolan ska du ta kontakt med skolan. Prata antingen med ditt barns lärare eller med rektorn. Det är rektorn som har det yttersta ansvaret för att alla elever får det stöd och den hjälp som de behöver.

Specialpedagoger och speciallärare finns knutna till kommunala skolor och en väl utbyggd elevhälsa bestående av skolsköterskor, skolkuratorer, skolpsykologer och andra kompetenser.

Elever som är inlagda/inskrivna på sjukhus och som är förhindrade att delta i ordinarie skolarbete har rätt till undervisning genom särskild undervisning på sjukhus, sjukhusskolan.

Det finns två stödinsatser: extra anpassningar och särskilt stöd

Skolan ska göra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen om en elev behöver det. Det här kallas för extra anpassningar. Om anpassningarna inte är tillräckliga kan eleven ha rätt till särskilt stöd. Skolan ska titta på hela skolsituation för eleven, alltså även hur det fungerar utanför klassrummet – till exempel på raster och i matsalen.

Vad innebär extra anpassningar?

Om ditt barn riskerar att inte uppfylla bedömnings- eller betygskriterierna i ett eller flera ämnen som minst ska uppfyllas ska skolan snabbt ge stöd i form av extra anpassningar. Det kan till exempel vara:

  • hjälp att planera och strukturera ett schema över skoldagen
  • extra tydliga instruktioner
  • anpassning av läromedel
  • en speciallärare som arbetar med eleven under en viss tid.

Vad innebär särskilt stöd?

Om de extra anpassningarna inte räcker till eller om det bedöms att extra anpassningar inte kommer att vara tillräckliga ska rektorn se till att utreda om eleven behöver särskilt stöd. Skolan ska även utreda en elevs behov av särskilt stöd om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation.

Särskilt stöd är alltså insatser av mer ingripande karaktär och som ofta är mer omfattande och varaktiga än extra anpassningar. Det kan till exempel vara:

  • regelbunden kontakt med en speciallärare under en längre tid
  • placering i en särskild undervisningsgrupp
  • resursstöd som finns nära eleven delar av eller hela skoldagen.

Skolan tar fram ett åtgärdsprogram

Om utredningen visar att ditt barn behöver särskilt stöd ska skolan ta fram ett åtgärdsprogram. Ett åtgärdsprogram är en skriftlig, konkret plan för vilken form av särskilt stöd som ditt barn behöver för att uppfylla bedömnings- eller betygskriterierna.

Det ska stå i åtgärdsprogrammet när åtgärderna ska utvärderas och vem som ansvarar för varje åtgärd. Om ni vill kan du och ditt barn vara med när åtgärdsprogrammet utarbetas, så att ni kan ge er syn på skolsituationen och kan komma med förslag på åtgärder.

Stöd vid nationella prov

Har ditt barn en funktionsnedsättning kan skolan anpassa genomförandet av ett nationellt prov. Det är alltså inte provet som anpassas utan själva genomförandet. Anpassningar kan till exempel vara att eleven får

  • längre tid att genomföra provet
  • förstärkt ljud under provet
  • skriva på dator eller använda talsyntes.

Det är rektorn som i första hand beslutar om anpassningar, men rektorn kan överlåta beslutet till en lärare.

Du och ditt barn ska i god tid före provet få veta vilket stöd som skolan kommer att ge vid provtillfället.

Anpassningar av nationella prov Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Studiehandledning

En elev i grundskolan, anpassad grundskola samt gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola har enligt skollagen rätt till studie­handledning på sitt starkaste språk i skolans olika ämnen och kurser.

Handledningen ska ge eleven förutsättningar att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Det ska leda till att eleven inhämtar ämneskunskaper parallellt med att eleven lär sig svenska språket. Rektor ansöker om studiehandledning.

Handledning kan ges inför en lektion, under eller efter. Hur studiehandledningen organiseras beror på elevens språkliga utveckling i svenska.

Mer information

Sidan publicerades www.umea.se/stodiskolan