Stöd i grundskolan

Skolan och fritidshemmet ska ge alla barn möjligheter att utifrån sina egna förutsättningar få utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Elever som har svårt att nå skolans mål har rätt att få stöd så att de kan utvecklas så långt som möjligt. I skolan kan eleven få stöd genom extra anpassningar och särskilt stöd. Specialpedagoger och speciallärare finns i alla skolområden. Som stöd finns också en väl utbyggd elevhälsa med skolsköterskor, kuratorer, psykologer och andra kompetenser.

Extra anpassningar

Extra anpassningar ges i den ordinarie klassen. Exempel på extra anpassningar är

 • ett särskilt schema över skoldagen
 • ett undervisningsområde förklarat på annat sätt
 • extra tydliga instruktioner
 • stöd att sätta igång arbetet
 • hjälp att förstå texter
 • digital teknik med anpassade programvaror
 • anpassade läromedel
 • någon extra utrustning
 • extra färdighetsträning
 • enstaka specialpedagogiska insatser.

Särskilt stöd

Om de extra anpassningarna inte räcker för att ditt barn ska nå skolans mål ska rektorn utreda ditt barns behov av särskilt stöd. Om utredningen visar att ditt barn är i behov av särskilt stöd, ska rektor besluta att ge särskilt stöd och upprätta ett åtgärdsprogram där åtgärderna beskrivs.

Exempel på särskilt stöd är

 • regelbundna specialpedagogiska insatser i ett visst ämne, till exempel undervisning av en speciallärare under en längre tid
 • placering i en särskild undervisningsgrupp
 • enskild undervisning
 • anpassad studiegång, avvikelser från timplanen och de ämnen och mål som gäller för utbildningen, till exempel ett ämne eller delar av ett eller flera ämnen tas bort
 • regelbunden studiehandledning på modersmålet under en längre tid
 • tillgång till elevassistent, där behovet är av omfattande och varaktig karaktär.
Sidan publicerades www.umea.se/sokaspecialklass