Inackorderingstillägg

Gymnasieelever, med lång resväg eller lång restid till och från sin folkbokföringsadress, kan välja att bo på studieorten. Det medför oftast högre levnadsomkostnader och man kan då ansöka om bidrag, inackorderingstillägg, till detta.

För att kunna prövas för inackorderingstillägg ska den sökande

  • vara inackorderad på studieorten, styrks med hyreskontrakt eller intyg från hyresvärd
  • vara inskriven i kommunal gymnasieskola
  • vara folkbokförd hos vårdnadshavare i Umeå kommun
  • vara mottagen i första hand
  • inte vara äldre än 20 år (man kan beviljas inackorderingstillägg till och med vårterminen det år man fyller 20 år)
  • studera på heltid
  • ha ett avstånd mellan hemmet och skolan på 40 kilometer enkel väg eller vid kortare avstånd ha en restid på minst två timmar.

Inackorderingstillägg och resetillägg för dagliga resor, exempelvis busskort, kan inte utgå samtidigt. Alltså kan en elev aldrig beviljas både inackorderingstillägg och resetillägg och busskortet måste lämnas igen till skolan innan inackorderings­tillägg beviljas.

Detta gäller dig som är elev på en kommunal gymnasieskola.

Vänd dig till CSN om du studerar vid en fristående gymnasieskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avståndsmätning

Avståndsmätning mellan folkbokföringsadress och skola sker med hjälp av Umeå kommuns lantmäteri och det geografiska informationssystemet (GIS).

Inackorderingstillägg

Utbetalning av inackorderingstillägg utgår från nedan fastställd beloppstabell där lägsta belopp motsvarar 1/30 prisbasbelopp. Tabellen uppdateras årligen. Avrundning av avståndet sker uppåt till närmaste hel kilometer. Belopp i kronor avrundas till närmaste lägre helt tiotal.

Belopp per månad (september till maj)

Reseavstånd, kilometer

Belopp, kronor

Kommentar

40–174

1 610

(1/30 av prisbasbeloppet år 2022)

175–599

1 800

(1,12/30 prisbasbelopp)

600–899

1 990

(1,24/30 prisbasbelopp)

900–1 299

2 190

(1,36/30 prisbasbelopp

1 300 eller längre

2 380

(1,48/30 prisbasbelopp)


Ansökan

Beslut om stöd till inackordering beviljas för ett läsår i taget, utbetalning sker månadsvis och tillämpas inte retroaktivt. Ansökan om inackorderingstillägg ska inkomma senast 30 september för beslut om ersättning för ett helt läsår. I övrigt gäller stöd till inackordering från innevarande ansökningsmånad.

Observera att ansökan görs för ett läsår i taget. Du behöver därför göra en ny ansökan inför varje nytt läsår.

För omyndig elev skickar elevens vårdnadshavare in ansökan om inackorderingstillägg. Elev som är myndig vid ansökningstillfället måste själv skicka in ansökan om inackorderingstillägg. Det kan inte göras av vårdnadshavare.

Alternativt kontakta handläggare på Utbildningskontoret skolkontoret@umea.se eller telefon 090-16 12 20 så får du en blankett hemskickad.

Vid ändrade förhållanden

För att undvika återkrav är det viktigt att du anmäler eventuella förändringar som påverkar inackorderingstillägget. Till exempel studieavbrott, ändrad folkbokföringsadress eller om inackorderingen upphör.