Du som hanterar livsmedel – så här gör du med ditt avfall

Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt är det viktigt att allt avfall hanteras på rätt sätt. Det bästa är att minimera avfallsmängderna så att så lite avfall som möjligt uppstår. För det avfall som ändå uppstår är det viktigt att källsortera så mycket som möjligt!

Verksamhetsutövarens ansvar

Driver du en restaurang, ett café, en livsmedelsbutik eller liknande har du skyldighet att sortera ut vissa
typer av avfall. Du ska sortera ut

 • förpackningar av papper
 • förpackningar av plast
 • förpackningar av glas
 • förpackningar av metall
 • returpapper och tidningar.

Dessa olika sorters avfall ska sorteras ut, hållas separata och lämnas till återvinning.

Du ska också sortera ut farligt avfall och lämna det för omhändertagande.

Du är skyldig att ha kunskap om avfallet som uppkommer i din verksamhet och om vilka regler som gäller. Du är också skyldig att utnyttja möjligheterna till återvinning och återanvändning.

I den här broschyren får du veta vad som gäller för olika avfallsslag och vad du ska göra av dem. Alla sorters avfall finns inte med i broschyren och eftersom du själv är ansvarig för sorteringen är det en bra idé att kontakta Miljö- och hälso­skydd om du har du frågor och funderingar.

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägaren ansvarar för att

 • det finns kärl för brännbart restavfall
 • soputrymmet är tillräckligt stort
 • transportväg fram till avfallskärlen är framkomlig
 • transportvägen hålls halkfri och fri från snö
 • fettavskiljare är lättillgängliga för tömning
 • tillsyn och tömning sker av fettavskiljare
 • att informera ”hyresgäster” om gällande regler för avfallshantering.

Att det hålls snyggt och rent både utanför och inne i soprummet är ett gemensamt ansvar.

Tänk på att

  • endast lägga i sådant avfall som kärlen är avsedda för
  • avfallet ska vara paketerat så att skada eller arbetsmiljöproblem inte uppstår.

  För alla förpackningar gäller producentansvar. Det betyder att producenten är skyldig att ta tillbaka för­packningarna och återvinna dem.

  Verksamhetsutövaren är skyldig att sortera ut förpackningar och lämna tillbaka dem till producenterna. Det kan du göra antingen genom att själv transportera förpackningarna till en mottagningsanläggning eller genom att beställa hämtning.

  Du ska sortera ut förpackningar av papper, plast, glas och metall.

  Detsamma gäller för tidningar och returpapper.

  Exempel: tidningar, mjölkkartonger, wellpapp, glasburkar, konservburkar och plastförpackningar.

  Får man transportera själv?

  Ja, detta avfall får man transportera själv. Om den totala mängden överstiger 10 ton eller 50 kubikmeter per år krävs tillstånd från Länsstyrelsen.

  Var ska det lämnas?

  Kör du förpackningar och returpapper själv kan du lämna detta kostnadsfritt till IL Recycling i Holmsund, men då måste du ringa innan. På Dåva deponi kan du lämna dina förpackningar av papper och plast.

  Förpackningar och returpapper kan också lämnas till andra entreprenörer, men då kan det krävas att du tecknar ett avtal med entreprenören.

  Verksamhetsutövare får inte använda de återvinningsstationer som finns utställda på ett antal platser runt om i kommunen. Dessa är endast till för hushållens förpackningar och returpapper.

  Kan man beställa hämtning?

  Ja. Ett enkelt och bra sätt att göra sig av med detta avfall är att teckna avtal med någon entreprenör. Du får då kärl att lägga förpackningarna i och så sköter entreprenören tömningen av kärlen. Det finns ett flertal entreprenörer som hämtar förpackningar och returpapper, bland annat IL Recycling, Allmiljö, Ragn-Sells och Stena Recycling.

  På Förpacknings- och tidningsinsamlingens hemsida hittar du information om sortering av förpackningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  Vid livsmedelshantering kan stora mängder matavfall uppstå. Det finns inget lagkrav på att du som verksamhets­utövare ska sortera ut matavfall, men att göra det medför stora vinster för miljön. Det kan också sänka dina kostnader för avfallshanteringen.

  Om du vill sortera matavfall, kontakta din fastighetsägare och be denne teckna abonnemang med Umeva. Umeva tillhandahåller kärl och påsar för mindre mängder matavfall. För tillagningskök med servering av mer än 1 500 portioner per vecka krävs att man installerar en kvarn ansluten till en tank.

  Exempel: skal från frukt och grönsaker, oätliga matrester, tallriksavskrap, kaffesump.

  Får man transportera själv?

  Nej. Matavfall får endast transporteras och hämtas av Umeva.

  Var ska det lämnas?

  I det bruna kärlet om du har tillgång till ett sådant. Har du inte det, läggs matavfallet i det gröna kärlet avsett för brännbart restavfall.

  Kan man besyäla hämtning?

  Om du inte redan har matavfallsåtervinning, kontakta din fastighetsägare och be denne teckna abonnemang med Umeva.

  Fett i avloppsvattnet har blivit ett allt större problem. Ledningsnätet är inte byggt för att ta emot fett, och utsläpp av fett och olja leder till stora problem med stopp i avloppsledningarna. För att förhindra utsläpp av fett i avloppen ska livsmedelsverksamheter ha en fettavskiljare och ett system för fettåtervinning.

  Fettavskiljare

  Det är fastighetsägarens ansvar att se till att det finns en fungerande fettavskiljare. Fastighetsägaren ansvarar också för att den töms vid behov och minst två gånger per år.

  Umeva sköter tömningen av fettavskiljare.

  Frityrfett

  Fett ska aldrig hällas ut i avloppet! Använt frityrfett och stekoljor ska samlas upp för återvinning. Det finns aktörer på marknaden som erbjuder hämtning av använt matfett och som också kan tillhandahålla lämpliga förvaringskärl för fettet.

  Exempel: använt frityrfett, stekolja, matolja.

  Får man transportera själv?

  Nej.

  Kan man beställa hämtning?

  Ja. Sveprol och Svensk fettåtervinning erbjuder hämtning av använt frityrfett.

  Det är viktigt att farligt avfall inte blandas med annat avfall eller spolas ner i avloppet. Vid felaktig hantering kan farligt avfall orsaka skada på både människor och miljön. Det är också viktigt att man förpackar farligt avfall på rätt sätt. Läckande kemikalier och trasiga lysrör kan orsaka skada på personal som hanterar farligt avfall.

  Farligt avfall är sådant avfall som är till exempel giftigt, miljöfarligt, cancerframkallande eller brandfarligt. Farligt avfall ska lämnas för särskilt omhändertagande.

  Exempel: lysrör, lågenergilampor, småbatterier, elavfall, rester av rengöringsmedel och andra kemikalier.

  Får man transportera själv?

  Ja, men du måste göra en anmälan till länsstyrelsen innan.

  Var ska det lämnas?

  Farligt avfall kan lämnas hos entreprenör som har tillstånd att ta emot farligt avfall, till exempel Allmiljö och Ragn-Sells.

  Kan man beställa hämtning?

  Ja. Du kan beställa hämtning av entreprenör som har tillstånd att transportera farligt avfall, till exempel IL Recycling, Allmiljö, Ragn-Sells och Stena Recycling.

  När man har sorterat ut allt avfall som ska till återvinning eller tas om hand på annat sätt finns det bara bränn­bart restavfall kvar.

  Det brännbara restavfallet är det som vanligen kallas ”soppåsen”. Det ska läggas i det gröna kärlet.

  Exempel: städsopor, trasiga plastföremål, gamla disktrasor

  Får man transportera själv?

  Nej. Endast Umeva får transportera det brännbara restavfallet.

  Var ska det lämnas?

  Förslutet i en soppåse läggs detta avfall i det gröna kärlet avsett för brännbart restavfall.

  Kan man beställa hämtning?

  Umeva hämtar detta avfall i gröna kärl. Fastighetsägaren ansvarar för att det finns gröna kärl för brännbart restavfall på fastigheten.

  IN ENGLISH

  If you handle groceries – this is how you sort your waste

  With all form of food handling waste will be accumulated. In order to affect the environment as little as possible it is important to handle the waste in the right way. The best way is of course to minimize the amount of waste, but for the waste that still accumulates it is important to do primary sorting!

  Establishment owner's responsibility

  If you run a restaurant, a café, a grocery store or the like you are obligated to sort some types of waste. This applies for packaging made out of cardboard (paper), plastic, glass and metal, recycling paper and hazardous waste. These types of waste shall be sorted, held separately and handed in for recycling or for being taken care of.

  You are obliged to have knowledge about the waste your establishment produces and which rules apply. You are also obliged to use the opportunities for recycling and refuse that are being offered.

  In this pamphlet you will learn about different kinds of waste and what you should do with them. The pamphlet does not cover all kinds of waste and since you are responsible for your waste it is a good idea to contact the environment and public health administration if you have any questions. You can find the contact information on the last page of the pamphlet.

  Property owner's responsibility

  The property owner is responsible for:

  • Making sure there's a container/duct for burnable waste.
  • The container/duct is large enough.
  • Making sure the way that leads to the container/duct is passable and is not slippery or full of snow.
  • Fat separator is accessible and easy to empty.
  • Making sure the fat separator is inspected and emptied
  • Informing the tenants about the rules for waste disposal.

  Keeping the waste area clean both outside and inside the waste room is everybody’s responsibility.

  Keep in mind!

  • Only put waste in containers/ducts they're supposed to be in.
  • The waste should be packaged so that no harm or any work environment problems arises.

  For all packaging the producer responsibility is applied. That means the producer has to collect the packaging and refer to the recycling reception facility where it can be disposed without charge.

  The establishment owner is obliged to sort out the packaging and recycling paper from the waste and return it to the producers. You can do this by transporting it yourself to the recycling reception facility or order pick up service. What should be sorted is packaging made out of: glass, metal, plastic, paper and cardboard.

  Examples: newspapers, milk cartoons, corrugated paper, empty bottles, tin cans and plastic packaging.

  Transport by myself?

  Yes, in this case you are allowed to transport it yourself. If the total amount is more than 10 ton (kg) or 50 m³ you need to have permission from the county administrative board.

  Where should I hand it in?

  Packaging and recycling paper can be handed in to IL Recycling in Holmsund without any costs. You do have to give them a call before you go. IL Recycling, tel 090-17 12 80.

  You can also go to Dåva Deponi to leave your packaging.

  Packaging and recycling paper can also be handed in to other entrepreneurs, but then you might have to make a deal with the entrepreneur.

  Can I order pick-up service?

  Yes, a simple and good way to get rid of this type of waste is to sign a deal with an entrepreneur. You will then receive a duct/container to collect your waste in and the entrepreneur will take care of the rest. There are
  several companies that will do this for you, IL Recycling, Allmiljö, Ragn-Sells and Stena Recycling.

  Establishment owners cannot use the recycling stations placed in specific spots around Umeå municipality. These are only for households and their waste.

  On the packaging and recycling papers home page you will find more information about sorting packaging. Visit www.ftiab.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

  When dealing with groceries a large amount of food waste can arise. There's no law saying you as establishment owner need to sort out your food waste from the household waste, but sorting will bring benefits or help to the environment. It can also lower your costs for waste management.

  If you want to sort your food waste you should talk to your property owner and see if they can sign a deal with UMEVA. UMEVA provides ducts and smaller bags for food waste. For a kitchen serving more than 1 500 portions a week, a food grinder connected to a tank has to be installed.

  Examples: Peel from fruits and vegetables, inedible food waste, left overs, coffee grounds.

  Transport by myself?

  No, food waste can only be transported and collected by UMEVA.

  Where should I hand it in?

  In the brown duct, if you have one available. If not the food waste should be disposed in the green duct for burnable household waste.

  Can I order pick-up service?

  If you don't already have food waste collection from UMEVA you should contact your property owner and make him or her sign a deal with UMEVA.

  Fats in the sewer have become a problem. The pipes are not made for carrying fats and when fats and oils are flushed down it creates large problems with stoppage in the pipes. In order to prevent fats in the sewer an establishment that deals with food has to have a fat separator and a system for re-use of fats.

  Fat separator

  It is the property owner's responsibility to make sure there is a functioning fat separator and that it is emptied when needed, at least two times a year. UMEVA handles the emptying.

  Frying fat

  Fat should never be poured down the drains. Used fat for frying shall be collected for recycling. There are entrepreneurs that offer collection of fats and also can provide proper ducts for the fat.

  Examples: used frying oil and fat, cooking oil.

  Transport by myself?

  No.

  Can I order pick-up service?

  Yes, SVEPROL and Svensk Fettåtervinning provide service for picking up used frying oil and fat.

  It is very important that hazardous waste is not mixed with household waste or flushed down the drain. When handled in the wrong way hazardous waste can cause harm for both humans and the environment. It is also important to package the hazardous waste in a correct way. Leaking chemicals and broken luminous tubes can harm personnel that handle hazardous waste.

  Examples: fluorescent lamp, low energy light bulbs, small batteries, electric waste, remnants of detergents.

  Transport by myself?

  Yes, but you have to file a registration at the County Council before you go ahead.

  Where should I hand it in?

  Dangerous hazard can be handed in to an entrepreneur who has a permit for hazardous waste, for example Allmiljö and Ragn-Sells.

  Can I order pick-up service?

  Yes. You can order pick up service from an entrepreneur who has a permit to transport hazardous waste, for example IL Recycling, Allmiljö, Ragn-Sells and Stena Recycling.

  When you have sorted all waste that should go to recycling or being taken care of in other ways, you’re left with residual or household waste, which is also called municipal solid waste. Municipal solid waste consists of everyday items that are discarded by the public.

  Examples: broken plastic items, ripped and non-usable textiles, rubbish from cleaning.

  Transport by myself?

  No. Only UMEVA are allowed to transport residual waste.

  Where should I hand it in?

  You should seal it in a plastic bag and discard it in a green rubbish bin intended for burnable residual/household waste.

  Can I order pick-up service?

  UMEVA collects the refuse that is in the green rubbish bins. The property owner is responsible for making sure there are enough green rubbish bins for burnable residual waste on the property.

  Contact information

  Miljö- och hälsoskydd, Umeå kommun, www.umea.se/mhn
  Telefon: 090-16 16 97

  UMEVA, Umeå Vatten & Avfall AB, www.umeva.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  Telefon: 090-16 19 00

  Länsstyrelsen Västerbotten, www.lansstyrelsen.se/vasterbotten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  Telefon: 010-225 40 00

  DÅVA Deponi och avfallscentrum Umeå AB, www.avfallscenter.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  Telefon: 090-16 15 00

  Ragnsells, www.ragnsells.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  Telefon: 0771-88 88 88

  SVEPROL, www.sveprol.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  Telefon: 011-18 95 00

  Svensk Fettåtervinning, www.fettatervinning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  Telefon: 011-704 50

  Allmiljö AB, www.allmiljo.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  Telefon: 090-71 31 31

  IL Recycling AB, www.ilrecycling.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  Telefon: 090-17 12 80

  Stena Recycling AB, www.stenarecycling.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  Telefon: 090-77 72 22

  FTI AB, Förpacknings- och tidningsinsamlingen, www.ftiab.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  Telefon: 0200-88 03 11

  Sidan publicerades