Varför ska avfall sorteras?

Flera olika avfallsslag uppkommer vid byggande, renovering och rivning. Det är viktigt att sortera och särbehandla olika avfallsfraktioner, särskilt det farliga avfallet. Hantering, sortering och transport av farligt avfall är reglerat i flera olika lagstiftningar. Byggherren/fastighetsägaren är oftast ytterst ansvarig för att avfallet sorteras och tas omhand på ett korrekt sätt. För en bra hantering krävs det ofta hjälp av specialister beträffande exempelvis materialinventering, sanering, rivning och källsortering.

Minska avfallsmängden

Enligt miljöbalken (svensk miljölagstiftning) är en verksamhetsutövare skyldig att utnyttja möjligheterna att återanvända och återvinna. Detta innebär att man så långt det är möjligt ska sortera ut sådant material. Medlemsländerna i EU har dessutom ett mål för om att minska avfallsmängden så långt som möjligt.

Det som ändå uppkommer ska hanteras på ett bra sätt, genom

  1. återanvändning
  2. materialåtervinning
  3. energiåtervinning.

Deponering (lägga på tipp) ska vara en sista utväg för avfall som inte kan hanteras på annat sätt.

Sidan publicerades