Ansvar för brandskydd i flerbostadshus

Ansvaret för brandskyddet ligger både på den som äger byggnaden (det vill säga fastighetsägaren) och på dem som använder byggnaden (exempelvis hyresgästerna).

Lagen om skydd mot olyckor uttrycker inte hur ansvaret för brandskyddet ska delas upp mellan ägaren till fastigheten och de boende, men normalt sett svarar ägaren för åtgärder som hör till byggnaden medan hyresgästen svarar för att lägenheten används på ett ansvarsfullt sätt. Initiativet till att reda ut vem som ansvarar för de olika delarna i brandskyddet tas av ägaren. Vissa delar av ansvarsfördelningen regleras förslagsvis i hyresavtal eller andra avtal. En broschyr, "Brandsäkerhet i flerbostadshus", kan beställas gratis på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats, www.msb.se.

Vilket ansvar har den boende?

Lag om Skydd mot Olyckor säger att vi alla är ansvariga för vår egen säkerhet, såväl hemma som borta eller på jobbet. Hyresgästen ansvarar för att det finns ett skäligt brandskydd hemma. Ett skäligt brandskydd kan vara en fungerande brandvarnare och släckutrustning.

Som boende har du även tillgång till andra utrymmen i fastigheten som till exempel källare, förråd och vindar. Trapphus är utrymningsväg och får inte belamras med brännbart material. Se även till att minimera mängd brännbart material i förråd och liknande.

Vilket ansvar har fastighetsägaren?

Fastighetsägaren har en skyldighet att arbeta med brandskyddet på ett systematiskt sätt, vilket finns beskrivet i Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps allmänna råd (2004:3) om systematiskt brandskyddsarbete, samt att till exempel definiera vilket ansvar som åligger hyresgästen respektive fastighetsägaren.

Vem ansvarar för rökluckor?

Fastighetsägaren ansvarar för att rökluckorna underhålls, testas regelbundet och är väl skyltade. Rökluckornas funktion är att ventilera ut brandgaser från trapphuset. Gaserna kan också ventileras ut genom vanliga öppningsbara fönster som alternativ till röklucka.

Vem ansvarar för stigarledningar?

I byggnader över åtta våningar ska stigarledningar finnas. Stigarledningarna används av brandförsvaret för att underlätta vid en insats genom att snabbt få brandvatten till våningsplanen. Fastighetsägaren ansvarar för att stigarledningarna underhålls, testas regelbundet och är väl skyltade.

Vem ansvarar för lägenhetsdörrar?

Fastighetsägaren ansvarar för att lägenhetsdörrarna sluter tätt så att eventuell rök inte sprids till trapphuset och in i andra lägenheter. Varje lägenhet är en egen brandcell som ska motstå brand och rök i 60 min och dörrar skall hålla brand och rök ute i 30 min (vilket motsvarar 60 min mellan lägenheterna). Detta gäller dörrar i fastigheter byggda ungefär efter 60-talet. I äldre fastigheter är brandskyddet på dörrarna vanligtvis 15 min på grund av dåtidens brandskyddsregler.

I bostadsrättsföreningar kan ansvarsförhållandet vara annorlunda då ansvaret för dörren ofta ligger hos bostadsrättsinnehavaren.

Vem ansvarar för annat byggnadstekniskt brandskydd?

Fastighetsägaren ansvarar till exempel för att dörrstängare mot vind och källare fungerar.

Vem ansvarar för framkomligheten för brandförsvaret?

Fastighetsägaren ansvarar för att brandförsvaret har möjlighet att komma fram till fastigheten. Eftersom utrymning ibland måste ske via balkong eller fönster, finns det ofta särskilda räddningsvägar i anslutning till fastigheten. Dessa är till för att brandbilarna ska kunna komma fram och bistå med utrymning och släckinsats. Det är viktigt att räddningsvägarna är framkomliga, väl uppmärkta och fria från hinder samt att de hålls snöröjda under vintern. Containers, låsta bommar eller tillfälligt parkerade bilar får inte bli ett problem i en akut situation. Fastighetsägaren kan inte ta bort en räddningsväg såvida man inte bygger om huset och kraven på räddningsvägar därmed ändras. En ändring behöver bedömas från fall till fall.

Utrymning med hjälp av brandförsvarets utrustning kan förekomma för fastigheter upp till åtta våningar. Hus som är högre ska ha brandsäkra trapphus.

En öppen container ska normalt stå minst sex meter från fasaden. En stängd container ska normalt stå fyra meter från fasaden.

Vem ansvarar för information till de boende?

Fastighetsägaren har ett ansvar att informera de boende om hur de kan förebygga en olycka samt hantera en olycka om den ändå skulle inträffa.

Vem ansvarar för brandvarnare i bostaden?

Fastighetsägaren ansvarar för att det finns brandvarnare i bostaden och den boende ansvarar för att den fungerar. En bostadsrättsinnehavare ansvarar själv för att brandvarnare finns och fungerar. En fastighetsägare kan hålla andra gemensamhetsutrymmen som till exempel trapphus, källare, vind och tvättstuga med brandvarnare men det är inget krav. Det är normalt inte heller ett krav att fastighetsägaren förser lokaler (kontor, affärer eller liknande) med brandvarnare om inte annat är kontraktskrivet.

Gäller särskilda regler för inglasade balkonger?

Enkelinglasningen ska vara röktätt utförd mot angränsande balkonger (sidled och höjdled). Brinner det på den egna balkongen ska branden inte sprida sig till grannen. En inglasad balkong med isolerglas räknas som en del av lägenheten och skall därför utformas enligt de krav som gäller för fasader på bostäder. För mer information kontakta byggnadsnämnden i din kommun.

Får man grilla på balkongen?

Ur brandsynpunkt får du grilla på balkongen. Stor försiktighet och hänsynstagande skall råda. Fastighetsägaren kan ha egna regler om vad som gäller på grund av till exempel ordnings- och miljöskäl.

Brandförsvaret kan inte heller förbjuda rökning på balkonger då detta är en ordnings- och miljöfråga och kan regleras av fastighetsägaren.

Behövs utrymningsskyltar från trapphus i bostadsfastigheter?

Nej, det är normalt inget krav.

Är säkerhetsdörrar till lägenheten okej ur brandförsvarets synpunkt?

Brandförsvaret tränar regelbundet på att forcera säkerhetsdörrar. Undvik att låsa tillhållarlås när du är hemma. En säkerhetsdörr kan ta något längre tid att forcera jämfört med andra dörrar men totalnyttan av dörren överväger.

Vilka lagar och förordningar styr inom området brand?

Brandförsvaret styrs av Lag om Skydd mot Olyckor, LSO, och Förordningen om skydd mot olyckor samt Lag om Brandfarliga och Explosiva varor, LBE. De finns på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps hemsida, www.msb.se.

Var och varför brinner det i våra flerbostadshus?

De allra flesta brandtillbud sker i den egna bostaden där köket är den vanligaste platsen och den glömda spisen den i särklass vanligaste direkt brandorsaken. Efter köket kommer vardagsrum och sovrum, där rökning och glömda ljus är de vanligaste orsakerna. I allmänna utrymmen som till exempel trapphus, vind och källare är den vanligaste direkta brandorsaken anlagd brand.

När det brinner hos grannen, hur snabbt sprider sig branden in till min lägenhet?

Hus som byggs har krav att klara minst 60 minuters brand i lägenheten innan angränsande lägenheter drabbas.

Jag bor i lägenhet på tredje våningen i ett fyra våningars hus, hur tar jag mig ut om trapphuset är rökfyllt? Det finns ingen fast stege eller liknande på ytterväggen.

Byggnadsreglerna medger i vissa fall att personer kan invänta brandförsvarets insatsstyrka som kan plocka ned nödställda med stege alternativt skylift. Detta bygger på att lägenheterna är byggda för att stå emot brand i 60 minuter. Naturligtvis kan man själv ordna med stege eller annan utrymningsutrustning.

Mer information

För fastighetsägare finns "Brandskydd i flerbostadshus". Den går att beställa gratis på www.msb.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information att sätta upp i trapphuset, "Trapphusanslag", finns att beställa gratis på www.msb.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om säkerhet för äldre "Säkerhet i vardagen, tips och råd för äldre" samt checklista finns att beställa gratis på www.msb.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brandskyddsfilmer finns på www.youtube.com/msb. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Goda råd-blad och checklistor för brandsäkerhet på olika språk finns att ladda ner på
www.brandskyddsforeningen.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Informationsblad om brandfarliga varor i hemmen finns att ladda ner på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats,
www.msb.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades