Brandfarliga varor

Vad är brandfarlig vara?

Till brandfarlig vara räknas brandfarlig gas, brandfarlig vätska och brandreaktiv vara.

Brandfarlig gas

Gaser som kan antändas i luft vid 20 grader Celsius, exempelvis gasol.

Brandfarlig vätska

Vätskor med flampunkt 100 grader Celsius eller lägre, exempelvis bensin.

Brandreaktiv vara

Till exempel väteperoxid, organiska peroxider, ammoniumnitrat, lågnitrerad nitrocellulosa och brandfarlig biograffilm.

När krävs tillstånd?

Enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för hantering av brandfarlig vara. För mer information om vad som är tillståndspliktigt, se föreskrift MSBFS 2013:3. Denna föreskrift gäller från 1 oktober 2013, vilket innebär att vissa verksamheter som tidigare inte krävde tillstånd nu är tillståndspliktiga och tvärtom. Brandförsvaret har ansvaret för både tillståndsgivning och tillsyn av brandfarlig vara inom kommunen.

Föreskrift 2013:3 från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur söker jag tillstånd?

Du ansöker om tillstånd via Umeå kommuns e-tjänst. Tjänsten gäller även för Robertsfors kommun och Vindelns kommun. Det är viktigt att din ansökan är komplett, vilket innebär att du måste bifoga alla de handlingar som är specifika för din hantering. Exempel på sådana handlingar är

  • verksamhetsbeskrivning
  • sammanställning av sökta mängder
  • riskutredning
  • ritningsunderlag (situationsplan och planritning)
  • anmäla föreståndare (separat blankett).

I vissa fall behövs också

  • teknisk specifikation på förvaringsskåp
  • explosionsskyddsdokument (klassningsplaner)
  • besiktningsintyg, täthetsintyg.

Utförligare information finns i e-tjänsten.

Om ansökan inte är komplett kommer brandförsvaret att begära in kompletteringar. Om dessa kompletteringar inte har kommit inom angiven tid kommer ärendet att avgöras utifrån befintligt underlag.

Anmälan om tillfällig hantering borttagen

Möjligheten att lämna in anmälan om tillfällig hantering av brandfarlig vara har tagits bort. Vissa verksamheter som tidigare endast behövde lämna in anmälan kan därmed vara tillståndspliktiga.

Även om hanteringen inte är tillståndspliktig ska hantering fortfarande ske enligt gällande lagar och föreskrifter. På MSB:s webbplats, www.msb.se, hittar du information om lag, förordning, föreskrifter och allmänna råd som berör brandfarliga varor.

Tillbudsrapportering

Den som har tillstånd att hantera brandfarlig vara har en skyldighet att underrätta brandförsvaret om tillbud och olyckor på anläggningar där man hanterar brandfarliga varor. Rapportering kan ske genom att fylla i tillbudsblanketten.

Sidan publicerades