Brandfarliga varor

När krävs tillstånd?

Enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för hantering av brandfarlig vara. För mer information om vad som är tillståndspliktigt, se föreskrift MSBFS 2013:3. Denna föreskrift gäller från 1 oktober 2013, vilket innebär att vissa verksamheter som tidigare inte krävde tillstånd nu är tillståndspliktiga och tvärtom. Brandförsvaret har ansvaret för både tillståndsgivning och tillsyn av brandfarlig vara inom kommunen.

Föreskrift 2013:3 från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till brandfarlig vara räknas brandfarlig gas, brandfarlig vätska och brandreaktiv vara.

Gaser som kan antändas i luft vid 20 grader Celsius, exempelvis gasol.

Vätskor med flampunkt 100 grader Celsius eller lägre, exempelvis bensin.

Till exempel väteperoxid, organiska peroxider, ammoniumnitrat, lågnitrerad nitrocellulosa och brandfarlig biograffilm.

Hur söker jag tillstånd?

Du ansöker om tillstånd via Umeå kommuns e-tjänst. Tjänsten gäller även för Robertsfors kommun och Vindelns kommun. Det är viktigt att din ansökan är komplett, vilket innebär att du måste bifoga alla de handlingar som är specifika för din hantering. Exempel på sådana handlingar är

  • verksamhetsbeskrivning
  • sammanställning av sökta mängder
  • riskutredning
  • ritningsunderlag (situationsplan och planritning)
  • anmäla föreståndare (separat blankett).

I vissa fall behövs också

  • teknisk specifikation på förvaringsskåp
  • explosionsskyddsdokument (klassningsplaner)
  • besiktningsintyg, täthetsintyg.

Utförligare information finns i e-tjänsten.

Om ansökan inte är komplett kommer brandförsvaret att begära in kompletteringar. Om dessa kompletteringar inte har kommit inom angiven tid kommer ärendet att avgöras utifrån befintligt underlag.

Anmäl personer med betydande inflytande

När den som söker tillstånd är ett företag eller annan typ av organisation (det vill säga en juridisk person) ska lämplighetsprövningen omfatta även de fysiska personer som har ett betydande inflytande över verksamheten.

Exempel på personer med betydande inflytande är VD, styrelseledamöter, personer med betydande aktieinnehav i bolaget, bolagsmän i handels- eller kommanditbolag, ordförande och styrelseledamöter i föreningar.

Anmälan om tillfällig hantering borttagen

Möjligheten att lämna in anmälan om tillfällig hantering av brandfarlig vara har tagits bort. Vissa verksamheter som tidigare endast behövde lämna in anmälan kan därmed vara tillståndspliktiga.

Även om hanteringen inte är tillståndspliktig ska hantering fortfarande ske enligt gällande lagar och föreskrifter. På MSB:s webbplats, www.msb.se, hittar du information om lag, förordning, föreskrifter och allmänna råd som berör brandfarliga varor.

Tillbudsrapportering

Den som har tillstånd att hantera brandfarlig vara har en skyldighet att underrätta brandförsvaret om tillbud och olyckor på anläggningar där man hanterar brandfarliga varor. Rapportering kan ske genom att fylla i tillbudsblanketten.

Taxa för tillstånd och tillsyn

Sidan publicerades