Sotning och brandskyddskontroll

Bra att tänka på om du eldar inomhus:

  • Använd torr ved. Ved bör torkas i minst ett år och förvaras luftad under tak för att ge bästa resultat.
  • Elda endast med bränsle som anordningen är avsedd för enligt tillverkaren. Saknas sådan anvisning får bränslet endast bestå av rent trä som inte är förorenat.
  • Håll rent i pannrummet. Skräp innebär en stor brandrisk. Bränsle ska förvaras på säkert avstånd från eldstaden.
  • Förvara sot och aska i ett rymligt metallkärl med lock. Kärlet ska inte ställas på brännbart underlag på grund av risken för antändning. Observera att aska svalnar mycket långsamt!

Sotning och brandskyddskontroll utförs i brandförebyggande syfte. Dessutom har det betydelse ur energi- och miljösynpunkt.

Lagkrav

Enligt lag är du som fastighetsägare skyldig att se till att sotning och brandskyddskontroll genomförs. Antingen genom att låta den kontrakterade sotaren göra det eller ansöka om egensotning.

Kommunen ansvarar för att följa upp att sotning och brandskyddskontroll utförs. I Umeå har kommunen avtal med skorstensfejarmästare som på kommunens uppdrag sköter sotning och brandskyddskontroll. Skorstensfejarmästarna ska följa föreskrifter i gällande lagar och förordningar och andra bestämmelser som rör sotningsverksamhet. Det är skorstensfejarmästarna som svarar för verksamhetens kvalitet och genomförande.

Sotning/rengöring

Sotning har förekommit i Sverige nästan lika länge som vi har använt eldstäder för uppvärmning och matlagning. En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand.

Anmäl förändringar

Gör alltid en anmälan till skorstensfejarmästaren om du installerar en eldstad eller byter ut din gamla eldstad mot en ny. Anmäl även andra förändringar du gör i din eldning, om du byter bränsleslag i din befintliga eldstad, om du slutar elda eller börjar elda igen efter ett uppehåll, eller om du börjar elda betydligt mer eller mindre än tidigare.

Egen sotning

Fastighetsägare kan ansöka om att själv få rensa/sota på sin egen fastighet. I ett sådant fall ställs det krav på att rengöringen ska genomföras på ett betryggande sätt ur brandskyddssynpunkt. Möjligheten att själv rensa sin egen anläggning omfattar endast rengöringsmomentet. En skorstensfejarmästare ska fortfarande utföra brandskyddskontrollen.

Läs mer om egen sotning

Brandskyddskontroll och tidsintervall

Brandskyddskontrollen ska upptäcka fel och brister i anläggningen för att undvika skador till följd av brand. Kontrollen innebär en prövning av att den enskilda anläggningens funktion och egenskaper från brandskyddssynpunkt i huvudsak överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk.

Brandskyddskontrollen får bara utföras av yrkesutbildade sotare med särskild vidareutbildning och som är utsedd av kommunen. Brandskyddskontrollen utförs enligt viss taxa och sker med de intervaller (frister) som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har bestämt. Beroende på vilken anläggning du har och hur den används är intervallen två, tre eller sex år.

Byte av sotningsdistrikt

Sotningsdistrikten är upphandlade av Umeå kommun och de verkar utifrån geografiska områden. Förutsatt det inte finns några hinder så kan det vara möjligt att få byta sotningsdistrikt. Sotningsdistrikten sköter i så fall bytet sinsemellan, kallelse till brandskyddskontroll och sotning/rengöring sker som tidigare.

Taxor och frister

Sotning utförs enligt viss taxa och inom vissa frister. Fristen anger hur ofta det ska sotas. Att skorstensfejaren, sotaren, har korrekta uppgifter om din eldning är viktigt för att du ska få rätt sotningsfrist. Fristen anger hur ofta det ska sotas. Beroende på vilken anläggning du har och hur den används kan sotningsfristen variera från sex gånger per år till en gång vart tredje år.

Garanti och reklamation

Kontakta sotaren så snart som möjligt för bedömning av arbetet om du inte är nöjd. Detta är särskilt viktigt vid eldningsanläggningar där förhållandena även efter en relativt kort drifttid kan göra bedömningar svåra eller omöjliga. Vid konstaterat fel i arbetet ska detta åtgärdas utan onödigt dröjsmål och utan extra kostnad för dig som fastighetsägare eller nyttjanderättshavare.

Sidan publicerades