Sotning och brandskyddskontroll

Enligt lag är kommunen skyldig att se till att sotning och brandskyddskontroll genomförs. Det sker vanligtvis genom att kommunen tecknar avtal med företag (skorstensfejarmästare) som självständigt planerar och utför sotning och brand­skyddskontroll. Du som äger fastigheten som du bor i kan även ansöka om egensotning eller ansöka om att annan med tillräcklig kompetens utför sotning i din fastighet.

Avtal med skorstensfejarmästare avser enbart sotning och brandskyddskontroll. Om du har behov av andra besiktningar, till exempel installationsbesiktning av eldstad, kan du vända dig till närliggande skorstensfejarmästare eller annan sakkunnig.

Sotning/rengöring

Sotning och brandskyddskontroll utförs i brandförebyggande syfte. En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Dessutom har det betydelse ur energi- och miljösynpunkt. 

Anmäl förändringar

Gör alltid en anmälan till skorstensfejarmästaren om du installerar en eldstad eller byter ut din gamla eldstad mot en ny. Anmäl även andra förändringar du gör i din eldning, om du byter bränsleslag i din befintliga eldstad, om du slutar elda eller börjar elda igen efter ett uppehåll, eller om du börjar elda betydligt mer eller mindre än tidigare.

Egen sotning

Fastighetsägare kan ansöka om att själv få rensa/sota på sin egen fastighet. I ett sådant fall ställs det krav på att ren­göringen ska genomföras på ett betryggande sätt ur brandskyddssynpunkt. Möjligheten att själv rensa sin egen anläggning omfattar endast rengöringsmomentet. En skorstensfejarmästare ska fortfarande utföra brandskydds­kontrollen.

Läs mer om egen sotning

Brandskyddskontroll och tidsintervall

Brandskyddskontrollen ska upptäcka fel och brister i anläggningen för att undvika skador till följd av brand. Kontrollen innebär en prövning av att den enskilda anläggningens funktion och egenskaper från brandskyddssynpunkt i huvudsak överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk.

Brandskyddskontrollen får bara utföras av yrkesutbildade sotare med särskild vidareutbildning och som är utsedd av kommunen. Brandskyddskontrollen utförs enligt viss taxa och sker med de intervaller (frister) som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har bestämt. Beroende på vilken anläggning du har och hur den används är intervallen två, tre eller sex år.

Taxor och frister

Sotning utförs enligt viss taxa och inom vissa frister (tidsintervall). Fristen anger hur ofta det ska sotas. Att skorstens­fejaren, sotaren, har korrekta uppgifter om din eldning är viktigt för att du ska få rätt sotningsfrist. Fristen anger hur ofta det ska sotas. Beroende på vilken anläggning du har och hur den används kan sotningsfristen variera från sex gånger per år till en gång vart tredje år.

Garanti och reklamation

Kontakta sotaren så snart som möjligt för bedömning av arbetet om du inte är nöjd. Detta är särskilt viktigt vid eldnings­anläggningar där förhållandena även efter en relativt kort drifttid kan göra bedömningar svåra eller omöjliga. Vid konstaterat fel i arbetet ska detta åtgärdas utan onödigt dröjsmål och utan extra kostnad för dig som fastighets­ägare eller nyttjanderätts­havare.

Bra att tänka på om du eldar inomhus

  • Använd torr ved. Då bildas mindre tjära i skorstenen och soteld uppstår inte lika lätt. Ved bör torkas i minst ett år och förvaras luftad under tak för att ge bästa resultat.
  • Elda endast med bränsle som anordningen är avsedd för enligt tillverkaren. Saknas sådan anvisning får bränslet endast bestå av rent trä som inte är förorenat.
  • Håll rent i pannrummet. Skräp innebär en stor brandrisk. Bränsle ska förvaras på säkert avstånd från eldstaden.
  • Förvara sot och aska i ett rymligt metallkärl med lock. Kärlet ska inte ställas på brännbart underlag på grund av risken för antändning. Tänk på att aska svalnar mycket långsamt.

Kontaktuppgifter till sotare

Umeå kommun

Umeå 1:a Sotningsdistrikt AB
090-18 62 65
info@umeasotarn.se
www.umeasotarn.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vindelns kommun

Sotaren i Vindeln AB
Daniel Johansson
073-351 48 60
info@sotarenivindeln.se
www.sotarenivindeln.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Robertsfors kommun

Robertsfors sotningsdistrikt AB
Anders Inga
070-694 46 08
robertsforssotning@gmail.com

Sidan publicerades www.umea.se/sotning