Inventering av radhusvindar

Vi har inventerat samtliga radhusvindar i Umeå, Vindelns och Robertsfors kommuner. Inventeringen har gjorts för att ta reda på hur brandskyddet på radhusvindarna ser ut, så att du och dina grannar kan känna er trygga.

Genom att identifiera radhuslängor som är byggda med brister i tak- och vindskonstruktioner kan vi planera för hur vi ska agera i varje enskilt radhusområde om det skulle börja brinna. Då har vi bättre möjligheter att begränsa konsekvenserna. Där det finns allvarliga brister i brandskyddet förelägger vi fastighetsägaren att åtgärda det.

Vid inventeringen har vi tittat på utformningen av vinden. Intressanta detaljer för oss är om vinden är gemensam eller sektionerad och hur sektioneringen i så fall är utförd. Vi kommer även att ta reda på hur yttertak och vindsbjälklag är utförda samt hur luftningen av vinden är utformad.

Brister som behöver åtgärdas

Vi skickar brev till alla fastighetsägare vars radhusvindar vi har inventerat. I brevet berättar vi om brandskyddet mellan radhusen bedöms vara bra eller om det finns några brister i fastigheten.

Omfattande egendomsskador vid brand

Att en brand snabbt kan sprida sig upp till vinden och leda till omfattande egendomsskador är ett vanligt och välkänt problem i samband med bränder i radhus. Både Boverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tidigare uppmärksammat detta och uppmanat kommuner, byggare och boende att kontrollera och åtgärda problemet. Det vanliga är att branden tar sig upp på vinden via takfoten. Sedan kan den sprida sig ned till övriga bostäder. Det finns flera orsaker till varför branden kan spridas på det sättet.

Vanliga brister och hur du åtgärdar dem

Återkoppling

Alla fastighetsägare kommer att få skriftligt besked med information om hur brandskyddet ser ut hos dem, men det är lång handläggningstid. Om du planerar att byta tak på ditt radhus innan du fått besked – kontakta oss först.

Sidan publicerades