Skärmtak över uteplats, altan, balkong och entré

Vilken ansökan krävs?

Det krävs normalt bygglov för skärmtak eftersom det är en tillbyggnad. För en- och tvåbostadshus och till dem hörande komplementbyggnader krävs det under vissa förutsättningar dock inte bygglov för att bygga ett eller flera skärmtak.

Vad är ett skärmtak och hur stort får det vara?

Ett skärmtak är ett tak utan täta väggar som bärs upp av antingen pelare eller är infäst i en byggnad. För att ditt skärmtak ska räknas som ett bygglovsbefriat skärmtak måste följande kriterier vara uppfyllda:

  • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten
  • Skärmtakens sammanlagda yta får vara högst 15 kvadratmeter BYA
  • Det ska anordnas över skyddad uteplats, altan, balkong eller entré
  • Att skärmtaket inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller den områdesbestämmelse som gäller för området.
  • Skärmtaket ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns.

Om placering avses ske närmare tomtgräns mot granne än 4,5 meter måste de först ge sitt godkännande. Om placering sker närmare tomtgräns mot gata/väg eller skog- eller parkmark dit allmänheten ska ha tillträde, torg och liknande än 4,5 meter krävs bygglov för att säkerställa trafiksäkerheten och allmänhetens intressen.

Om ditt skärmtak inte uppfyller dessa kriterier anses skärmtaket som en tillbyggnad och kan då kräva bygglov. Läs mer under tillbyggnad.

Förberedelser

Viktigt att utreda innan du bygger ett skärmtak:

  • Uppfyller skärmtaket kriterierna för ett bygglovsbefriat skärmtak?
  • Vad är lämplig placering av mitt skärmtak på tomten?
  • Hur ska skärmtaket utformas så att det får ett lämpligt utseende avseende färg, form och material?

 

Sidan publicerades