Tillbyggnad

Vilken ansökan krävs?

Tillbyggnader kräver bygglov. För en- och tvåbostadshus finns dock vissa undantag från lovplikten under förutsättning att vissa kriterier uppfylls:

Förberedelser

Viktigt att utreda/göra innan du ansöker om bygglov:

  • Krävs strandskyddsdispens? Läs mer om strandskydd
  • Vad får jag bygga? Se detaljplan/områdesbestämmelser för ditt område
  • Vad är lämpligt att bygga? Tillbyggnaden ska anpassas till omgivningen och befintlig byggnad.
  • Situationsplanen kan grundas på en gammal situationsplan eller genom att beställa ett enkelt underlag till situationsplan. Läs mer och beställ enkelt underlag till situationsplan
  • Vad är lämplig placering av min tillbyggnad på tomten?
  • Bor du i ett radhus/flerbostadshus? Då kan det hända att din bostadsrättsförening har egna riktlinjer om hur en tillbyggnads storlek och utformning ska se ut för att skapa en enhetlig miljö.
  • Uppfylls tillgänglighetskraven för den tillbyggda delen? När en byggnad byggs till ska tillgänglighetskraven uppfyllas och inte försämras när det gäller den tillbyggda delen.
  • Upprätta de ritningar och handlingar som krävs
  • En kontrollansvarig kan krävas, till exempel vid större tillbyggnader eller tillbyggnader i flera plan. Läs mer om kontrollansvarig

Tillgänglighet

I bygglovsprövningen kommer byggnadens tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga granskas utifrån gällande bestämmelser. Läs mer om tillgänglighet

Ritningar och handlingar som alltid krävs

Ritningar och handlingar ska vara i pdf-format.
Filerna får inte innehålla flera sidor om det är ritningar.

Fler ritningar och handlingar kan krävas senare i handläggningen.

Avgifter

En avgift för din ansökan kommer tas ut enligt byggnadsnämndens taxa. Kostnaden är cirka 12 000–23 500 kronor beroende på om du det du vill bygga följer eller avviker från detaljplan eller ligger utanför planlagt område. Se exempel nedan. Söker du för flera olika åtgärder i samma ärende påverkar det avgiften per sökt ärende. Vissa kostnader debiteras bara en gång oavsett antal sökta åtgärder. Fullständig taxa för byggnadsnämndens verksamheter hittar du på sidan Avgifter, taxor

Avgift för ansökan kommer tas ut även om den återkallas, avvisas eller om du får ett negativt beslut.

Avgiftsexempel med tekniskt samråd

Ansökan om tillbyggnad

Avgift lov

Avgift genomförande

Summa

Följer detaljplanen

11 750 kr

7 050 kr

18 800 kr

Avviker från detaljplanen

16 450 kr

7 050 kr

23 500 kr

Utanför område med detaljplan

16 450 kr

7 050 kr

23 500 kr

Avgiftsexempel utan tekniskt samråd

Ansökan om tillbyggnad

Avgift lov

Avgift genomförande

Summa

Följer detaljplanen

11 162 kr

1 175 kr

12 337 kr

Avviker från detaljplanen

15 862 kr

1 175 kr

17 037 kr

Utanför område med detaljplan

15 862 kr

1 175 kr

17 037 kr

 

Ansök om bygglov

Logga in med BankID och följ de olika stegen för att ansöka digitalt.

Handläggningstiden börjar när ansökan är komplett

Vi granskar din ansökan för att se om den innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som krävs.

Om ansökan inte är komplett meddelar vi dig att du måste komplettera inom en viss tid, vilket kallas för föreläggande om komplettering.

När din ansökan innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som vi behöver så är den komplett och handläggnings­tiden påbörjas. Vi har nu tio veckor på oss att fatta ett beslut om bygglov. Om vi behöver utreda ansökan mer kan handläggningstiden förlängas med ytterligare tio veckor.

Sidan publicerades