Takkupa

Vilken ansökan krävs?

Att bygga till med en eller flera takkupor kräver generellt bygglov men det finns vissa undantag för en- eller tvåbostadshus.

Bygglov krävs om

  • Takkupan innebär ingrepp i takkonstruktionen (takstolar, takåsar med mera).
  • Takkupan är längre än halva takfallet.
  • En- eller tvåbostadshuset redan har två befintliga takkupor eller är av kulturhistoriskt värde eller ingår i en bebyggelsemiljö som är särskilt värdefull.
  • Det i gällande detaljplan eller områdesbestämmelse är bestämt att det krävs bygglov.

Anmälan krävs om

  • Takkupan inte är bygglovspliktig.

Förberedelser

Viktigt att utreda/göra innan du ansöker om bygglov/anmälan:

  • Vad får jag bygga? Se detaljplan/områdesbestämmelse för ditt område
  • Kräver tänkt åtgärd bygglov eller anmälan?
  • Vad är lämpligt att bygga? Takkupan ska anpassas till omgivningen och befintlig byggnad.
  • Vilka ritningar och handlingar krävs?
  • Upprätta de ritningar och handlingar som krävs.

Ritningar och handlingar som alltid krävs

Ritningar och handlingar ska vara i pdf-format.
Filerna får inte innehålla flera sidor om det är ritningar.

Fler ritningar och handlingar kan krävas senare i handläggningen.

Avgifter

En avgift för din ansökan kommer tas ut enligt byggnadsnämndens taxa Öppnas i nytt fönster..

Ansök om bygglov eller gör anmälan

Logga in med BankID och följ de olika stegen för att ansöka digitalt.

Handläggningstiden börjar när ansökan/anmälan är komplett

Vi granskar din ansökan/anmälan för att se om den innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som krävs.

Om ansökan/anmälan inte är komplett meddelar vi dig att du måste komplettera inom en viss tid, vilket kallas för föreläggande om komplettering.

När din ansökan/anmälan innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som vi behöver så är den komplett och handläggningstiden påbörjas.

Vid ett bygglov har vi nu tio veckor på oss att fatta ett beslut om bygglov. Om vi behöver utreda ansökan mer kan handläggningstiden förlängas med ytterligare tio veckor.

Vid en anmälan har vi nu fyra veckor på oss att fatta ett beslut om startbesked. Om vi behöver utreda anmälan mer kan handläggningstiden förlängas med ytterligare fyra veckor.

Sidan publicerades