Nybyggnad av radhus, kedjehus eller parhus

Vilken ansökan krävs?

Bygglov krävs alltid.

Förberedelser

Viktigt att utreda innan du ansöker om bygglov:

 • Krävs strandskyddsdispens? Läs mer om strandskydd
 • Vad får jag bygga? Se detaljplan/områdesbestämmelse för ditt område
 • Vad är lämpligt att bygga? Byggnaden ska anpassas till omgivningen
 • Beställ nybyggnadskarta. Läs mer och beställ nybyggnadskarta
 • Finns vatten och avlopp?
 • Behöver jag ta fram olika utredningar eller andra redovisningar, till exempel av genomsläpplighet av mark, buller eller krav om friyta utifrån detaljplanens bestämmelser?
 • Behöves räddningsvägar anordnas? Hur sker räddningstjänstens tillträde till byggnaden?
 • Hur är markförhållandena, är det möjligt att bygga det jag tänkt?
 • Vad är lämplig placering av min byggnad på tomten?
 • Hur ska jag ta omhand dagvatten på tomten?
 • Vilken sockelhöjd är lämplig utifrån befintlig mark, omgivning och gata/trottoar?
 • Finns det tillräckligt med parkeringsplatser inom fastigheten enligt Umeå kommuns parkeringsnorm eller krävs andra åtgärder som till exempel friköp av parkeringar via Upab?
 • Hur planeras sophanteringen och uppfylls de krav som ställs enligt NOA (anvisningar för ny- och ombyggnad av plats för avfallshämtning)?
 • Upprätta de ritningar och handlingar som krävs.
 • Anlita en kontrollansvarig. Läs mer om kontrollansvarig.

Tillgänglighet

I bygglovsprövningen kommer byggnadens tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga granskas utifrån gällande bestämmelser.

Läs mer om tillgänglighet

Ritningar och handlingar som alltid krävs

Beroende på projekt kan det komma att krävas redovisning av armbågskontakter, nivåskillnader och dylikt. I de fall detaljplanen ställer vissa krav som ska uppfyllas i prövning av lov skall dessa alltid redovisas. Det kan till exempel gälla buller, ljus, genomsläpplighet av mark eller annat.

Ritningar och handlingar ska vara i pdf-format.
Filerna får inte innehålla flera sidor om det är ritningar.

Fler ritningar och handlingar kan krävas senare i handläggningen.

Avgifter

En avgift för din ansökan kommer tas ut enligt byggnadsnämndens taxa. Kostnaden baseras på antal byggnader du vill bygga samt om de avviker från eller följer detaljplanen. Se exempel nedan. Söker du för flera olika åtgärder i samma ärende påverkar det avgiften per sökt ärende. Vissa kostnader debiteras bara en gång oavsett antal sökta åtgärder. Observera att kostnad för Nybyggnadskarta tillkommer beroende på vilken karta som krävs. Fullständig taxa för byggnadsnämndens verksamheter hittar du på sidan Avgifter, taxor

Avgift för ansökan kommer tas ut även om den återkallas, avvisas eller om du får ett negativt beslut.

Avgiftsexempel för nybyggnad av parhus, radhus och kedjehus.

Ansökan om nybyggnad

Avgift lov

Avgift genomförande

Summa

Följer detaljplanen

15 275 kr

18 800 kr

34 075 kr

Tillägg per byggnad

2 350 kr

4 700 kr

7 050 kr

Avviker från detaljplanen

21 737 kr

18 800 kr

40 537 kr

Tillägg per byggnad

3 525 kr

4 700 kr

8 225 kr

 

Ansök om bygglov

Logga in med BankID och följ de olika stegen för att ansöka digitalt.

Handläggningstiden börjar när ansökan är komplett

Vi granskar din ansökan för att se om den innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som krävs.

Om ansökan inte är komplett meddelar vi dig att du måste komplettera inom en viss tid, vilket kallas för föreläggande om komplettering.

När din ansökan innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som vi behöver så är den komplett och handläggnings­tiden påbörjas. Vi har nu tio veckor på oss att fatta ett beslut om bygglov. Om vi behöver utreda ansökan mer kan handläggningstiden förlängas med ytterligare tio veckor.

Sidan publicerades