Attefallstillbyggnad

Vad är ett attefallstillbyggnad och hur stor får den vara?

En attefallstillbyggnad är en tillbyggnad på ett en- eller tvåbostadshus på max 15 kvadratmeter. För att din tillbyggnad ska räknas som ett attefallstillbyggnad måste följande förutsättningar vara uppfyllda:

 • Får inte överstiga 15 kvadratmeter bruttoarea.
 • En- eller tvåbostadshus har inte byggts till med en attefallstillbyggnad tidigare, det vill säga du får bara bygga till bostadshuset en gång.
 • Får inte bli högre än bostadshusets taknock.
 • Får endast placeras närmare 4,5 meter från tomtgräns om du har din grannes medgivande. Använd gärna denna blankett för att lämna in medgivande , 115.9 kB.
 • Får inte placeras närmare 4,5 meter från tomtgräns som gränsar mot allmän mark, till exempel gata, skogs- eller parkmark dit allmänheten ska ha tillträde eller cykel- och gångväg.
 • Att Attefallaren inte kräver bygglov enligt gällande detaljplan eller områdesbestämmelser för tomten.
 • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten.
 • Ska placeras minst 30 meter från järnväg, ska tillbyggnaden placeras närmare krävs infrastrukturförvaltarens medgivande.
 • Får ej uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är kulturhistoriskt värdefulla.
 • Får ej placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

Om din byggnad inte uppfyller dessa kriterier anses byggnaden som en komplementbyggnad och kan då kräva bygglov. Läs mer under Garage, carport, förråd och liknande

Vilken ansökan krävs?

Att bygga en attefallstillbyggnad på ett en- eller tvåbostadshus är en anmälningspliktig åtgärd. En anmälan till byggnadsnämnden samt ett startbesked krävs innan du börjar bygga.

Förberedelser

Viktigt att utreda/göra innan du gör en anmälan

 • Uppfyller tillbyggnaden kriterierna för anmälningsplikt?
 • Kräver tillbyggnaden bygglov enligt detaljplan eller områdesbestämmelser?
  Se detaljplan/områdesbestämmelse för ditt område
 • Krävs strandskyddsdispens? Läs mer om strandskydd
 • Vad är lämpligt att bygga? Tillbyggnaden ska anpassas till omgivningen.
 • Hur ska jag ta omhand dagvatten på tomten?
 • Hur ska jag utforma och placera tillbyggnaden för att begränsa risken för brandspridning mellan byggnader? Läs mer om utformning av brandskydd i avsnitt 5 i Boverkets byggregler på Boverkets hemsida.
 • Finns underjordiska ledningar i form av vatten, avlopp, el, bredband, fjärrvärme, TV eller liknande?
 • Hur nära tomtgräns kan du placera byggnaden? Tänk på att du måste kunna underhålla samt att eventuell markisolering eller dränering inte får läggas på grannens tomt.
 • Har byggnaden, fastigheten eller området har något kulturvärde?
  Läs mer på sidan om kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer.
 • Upprätta de ritningar och handlingar som krävs.

Ritningar och handlingar som alltid krävs

Ritningar och handlingar ska vara i pdf-format.
Filerna får inte innehålla flera sidor om det är ritningar.

Fler ritningar och handlingar kan krävas senare i handläggningen.

Avgifter

En avgift för din ansökan kommer tas ut enligt byggnadsnämndens taxa. Kostnaden är cirka 5 800–10 600 kronor beroende på om det krävs ett tekniskt samråd eller inte. Se exempel nedan. Söker du för flera olika åtgärder i samma ärende påverkar det avgiften per sökt ärende. Vissa kostnader debiteras bara en gång oavsett antal sökta åtgärder. Fullständig taxa för byggnadsnämndens verksamheter hittar du på sidan Avgifter, taxor

Avgift för ansökan kommer tas ut även om den återkallas, avvisas eller om du får ett negativt beslut.

Genomförande avgift med tekniskt samråd – 10 575 kr

Genomförande avgift utan tekniskt samråd – 5 875 kr

Gör anmälan

Logga in med BankID och följ de olika stegen för att ansöka digitalt.

Handläggningstiden börjar när anmälan är komplett

Vi granskar din anmälan för att se om den innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som krävs.

Om anmälan inte är komplett meddelar vi dig att du måste komplettera inom en viss tid, vilket kallas för ett föreläggande om komplettering.

När din anmälan innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som vi behöver så är den komplett och handläggningstiden påbörjas. Vi har nu 4 veckor på oss att fatta ett beslut om startbesked. Om vi behöver utreda anmälan mer kan handläggningstiden förlängas med ytterligare 4 veckor.

Sidan publicerades