Riva byggnad eller del av inom detaljplanerat område

Vilken ansökan krävs?

Rivningslov krävs alltid för att riva en byggnad eller del av en byggnad inom ett område med detaljplan.

Förberedelser

Viktigt att utreda innan du ansöker om rivningslov

  • Får jag riva eller är byggnaden kulturhistoriskt värdefull?
  • Vilka rivningsmaterial och farliga eller miljöfarliga material finns i byggnaden? Mer information finns på umea.se/materialsorteringsguide
  • Upprätta de ritningar och handlingar som krävs
  • Utse en kontrollansvarig. Läs mer om kontrollansvarig

Ritningar och handlingar som alltid krävs

  • Situationsplan med markering vilken del av byggnad, byggnad eller byggnader som avses rivas.
  • Fasadritningar eller bilder på del av byggnad, byggnad eller de byggnader som avses rivas
  • Planritningar på del av byggnad, byggnad eller de byggnader som avses rivas
  • Kontrollansvarig - krävs i regel för de flesta rivningsåtgärder

Ritningar och handlingar ska vara i pdf-format.
Filerna får inte innehålla flera sidor om det är ritningar.

Fler ritningar och handlingar kan krävas senare i handläggningen.

Avgifter

En avgift för din ansökan kommer tas ut enligt byggnadsnämndens taxa. Kostnaden är cirka 11 100–17 000 kronor beroende på om det krävs ett tekniskt samråd eller inte. Se exempel nedan. Söker du för flera olika åtgärder i samma ärende påverkar det avgiften per sökt ärende. Vissa kostnader debiteras bara en gång oavsett antal sökta åtgärder. Fullständig taxa för byggnadsnämndens verksamheter hittar du på sidan Avgifter, taxor

Avgift för ansökan kommer tas ut även om den återkallas, avvisas eller om du får ett negativt beslut.

Avgiftsexempel


Avgift lov

Avgift genomförande

Summa

Med tekniskt samråd

8 812 kr

8 225 kr

17 037 kr

Utan tekniskt samråd

8 812 kr

2 350 kr

11 162 kr

 

Ansök om rivningslov

Logga in med BankID och följ de olika stegen för att ansöka digitalt.

Handläggningstiden börjar när ansökan är komplett

Vi granskar din ansökan för att se om den innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som krävs.

Om ansökan inte är komplett meddelar vi dig att du måste komplettera inom en viss tid, vilket kallas för föreläggande om komplettering.

När din ansökan innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som vi behöver så är den komplett och handläggnings­tiden påbörjas. Vi har nu tio veckor på oss att fatta ett beslut om bygglov. Om vi behöver utreda ansökan mer kan handläggningstiden förlängas med ytterligare tio veckor.

Krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall

Vid byggnation, rivning och renovering uppstår avfall av olika slag. Enligt avfallsförordningen gäller att den som producerar bygg- och rivningsavfall ska sortera ut vissa avfallsslag redan vid källan. Kravet gäller både för yrkesmässiga verksamheter och för privatpersoner. Läs mer om krav på krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall.

Sidan publicerades