Kaj, småbåtshamn eller brygga

Brygga

Mindre bryggor med enstaka båtplatser är vanligtvis inte bygglovspliktiga. Det är först när den blir större med fler båtplatser bryggan anses vara en småbåtshamn som då kräver bygglov. I vissa fall kan däremot en mindre brygga anses som en småbåtshamn och kräva bygglov om den påverkar omgivningen eller allmänna intressen i större uträckning, samt om det krävs omfattande anordnings- och markarbeten.

En brygga kan kräva strandskyddsdispens, anmälan eller tillstånd för vattenverksamhet.

Småbåtshamn eller kaj

En småbåtshamn eller kaj kräver generellt bygglov. En småbåtshamn kan exempelvis vara en brygga eller kaj med platser för flera mindre båtar. Om en anläggning är en småbåtshamn/kaj eller inte beror på:

  • Anläggningens storlek och omfattning
  • Omfattningen av markarbeten och anordningar
  • Omgivningspåverkan
  • Påverkan på allmänna intressen

Bygglov krävs inte om det i detaljplanen eller områdesbestämmelserna finns bestämmelser om undantag från bygglov för småbåtshamn.

Att ta bort en småbåtshamn kräver varken rivningslov eller anmälan om rivning.

Observera att andra tillstånd så som strandskyddsdispens och anmälan eller tillstånd för vattenverksamhet kan krävas för småbåtshamnen.

Pir

Vill du bygga en pir inom ett område med detaljplan krävs marklov och som regel alltid en strandskyddsdispens. Utanför område med detaljplan krävs att en anmälan om vattenverksamhet görs till Länsstyrelsen i Västerbotten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Förberedelser

Viktigt att utreda/göra innan du ansöker om bygglov:

Ritningar och handlingar som alltid krävs

  • Situationsplan med markplanering

Ritningar och handlingar ska vara i pdf-format.
Filerna får inte innehålla flera sidor om det är ritningar.

Fler ritningar och handlingar kan krävas senare i handläggningen.

Avgifter

En avgift för din ansökan kommer tas ut enligt byggnadsnämndens taxa Öppnas i nytt fönster..

Ansök om bygglov

Logga in med BankID och följ de olika stegen för att ansöka digitalt.

Handläggningstiden börjar när ansökan är komplett

Vi granskar din ansökan för att se om den innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som krävs.

Om ansökan inte är komplett meddelar vi dig att du måste komplettera inom en viss tid, vilket kallas för föreläggande om komplettering.

När din ansökan innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som vi behöver så är den komplett och handläggnings­tiden påbörjas. Vi har nu tio veckor på oss att fatta ett beslut om bygglov. Om vi behöver utreda ansökan mer kan handläggningstiden förlängas med ytterligare tio veckor.

Sidan publicerades