Avgifter, riskklassning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden är enligt livsmedelslagstiftningen skyldig att ta ut avgifter för sin kontroll.

Ny riskklassning av livsmedelsverksamheter

Från och med 2024 gäller en ny riskklassningsmodell för livsmedelsverksamheter. Under 2023 klassar därför Miljö- och hälsoskydd om alla befintliga verksamheter.

Riskklassning av din verksamhet

För dig som driver en livsmedelsverksamhet betyder det att vi under 2023 kommer hämta in uppgifter om din verksamhet för att kunna riskklassa verksamheten enligt det nya systemet. Den nya riskklassningen leder till en tillsynsfrekvens som säger hur många tillsynsbesök verksamheten ska få under fem år.

Målsättningen med den nya riskklassningsmodellen är att den på ett bättre sätt ska ta hänsyn till de olika aktiviteterna som sker inom verksamheten och därför ge en mer rättvis bild av hanteringen. Den är anpassad efter EU-rapporteringen och är obligatorisk för alla kontrollmyndigheter.

Under 2023 kommer vi ha kvar det nuvarande riskklassningssystemet vilket innebär att du har samma antal kontrolltimmar som vid ditt senast klassningsbeslut.

Vill du läsa mer om den nya riskklassningsmodellen kan du gå in på Livsmedelsverkets Kontrollwiki.

Riskklassning av anläggningar och verksamheter – Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Efterhandsdebitering

Under 2024 inför Miljö- och hälsoskydd efterhandsdebitering för alla livsmedelsverksamheter. Det innebär att du blir fakturerad efter vi utfört kontrollen hos dig. Debitering sker utifrån den kontrolltid som vi lagt på kontrollbesöket, administration, förarbete och efterarbete.

Årlig avgift

En livsmedelsanläggning klassas i en riskklass och en erfarenhetsklass, som tillsammans med kontrolltidstillägget från informationsmodulen resulterar i en årlig kontrolltid. Antalet timmar multipliceras med en timavgift som fastställts av kommunfullmäktige. För 2023 är avgiften 1 403 kronor och från och med 2024 börjar det nya riskklassningssystemet med efterhandsdebitering.

Avgift för extra offentlig kontroll

Om kontrollen visar på brister som behöver följas upp, kommer Miljö- och hälsoskydd att göra en extra offentlig kontroll. För dessa besök tar vi ut en timavgift enligt fastställd timtaxa. Från och med 2023 är avgiften 1 113 kr. Avgiften betalas per påbörjad kontrolltimme.  

Avgift för registrering

När du startar en verksamhet ska du betala en avgift för handläggningen av din anmälan. Från och med 2023 är avgiften för registrering 1 113.

Sidan publicerades