Lagar och regler

Livsmedelslagstiftningen är i stort sett likadan inom hela EU och gäller för all yrkesmässig hantering av livsmedel. Livsmedelslagstiftningen bygger på ett antal EG-förordningar och som ett komplement till EG-förordningarna finns i Sverige även nationella lagar, förordningar och föreskrifter.

Ytterligare information kring livsmedelslagstiftningen samt möjlighet att söka i gällande lagstiftning hittar du på Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Jag tänker öppna ett fik, vad gäller?

Det finns många saker du behöver tänka på när du ska starta en livsmedelsverksamhet. Bland annat behöver din verksamhet registreras hos Miljö- och hälsoskydd. Du behöver även ha hygienregler och rutiner för exempelvis temperaturkontroller och märkning, så kallad egenkontroll.

Hur vet jag om min verksamhet ska registreras eller godkännas?

I de flesta fall räcker det med att livsmedelsverksamheter registrerar sig hos Miljö- och hälsoskydd. Tänker du däremot starta exempelvis en köttanläggning, äggpackeri eller fiskanläggning så kan det krävas en ansökan om godkännande där Livsmedelsverket förprövar din verksamhet innan du får starta. Ta kontakt med Miljö- och hälsoskydd om du känner dig osäker på vad som gäller just din verksamhet.

Hur långt i förväg måste jag skicka in min anmälan om registrering till Miljö- och hälsoskydd?

Du måste göra en anmälan om registrering till Miljö- och hälsoskydd senast 14 dagar innan du planerar att starta din verksamhet. Du kan starta din verksamhet när du får ett beslut om registrering eller när 14 dagar har gått från att anmälan lämnades in.

Måste ni besöka min verksamhet innan jag kan öppna?

Miljö- och hälsoskydd gör i normalfallet den första kontrollen efter det att verksamheten har startat. Ingen förbesiktning krävs alltså. Däremot ska kraven i lagstiftningen vara uppfyllda när du startar, och du måste alltid göra en anmälan om registrering till Miljö-och hälsoskydd senast 14 dagar innan du planerar att öppna.

Vilka avgifter måste jag betala när jag startar livsmedelsverksamhet?

När du startar upp din verksamhet och registrerar den hos Miljö- och hälsoskydd betalar du en avgift för registreringen. Från och med 2022 är avgiften 1 050 kronor. Utöver registreringsavgiften betalar du en årlig kontrollavgift som baseras på vilken typ av verksamhet som bedrivs samt storleken på verksamheten.

Måste alla betala kontrollavgift?

Ja, som livsmedelsföretagare betalar du alltid en årlig kontrollavgift. Kontrollavgiften täcker de planerade kontroller som Miljö- och hälsoskydd gör i din verksamhet. Upptäcks brister i din verksamhet som behöver åtgärdas och följas upp kan det även bli aktuellt med avgift för extra kontroll. Den debiteras separat utöver den årliga kontrollavgiften.

Hur beräknas min årliga kontrollavgift?

Din årliga kontrollavgift baseras på uppgifter om typ av verksamhet samt produktionsstorlek. Från och med 2012 finns även ett tidstillägg för märkning och information. Mer information om hur avgiften beräknas hittar du under Risk­klassning och avgifter i menyn.

Vad betalar jag för?

Du betalar för den kontroll som Miljö- och hälsoskydd gör i din verksamhet. I kontrolltiden ingår inte bara inspektionen på plats. Även inspektörens tid för att planera inspektionen, skriva rapporter med mera efter inspektionen räknas in i kontrolltiden. Alla verksamheter får inte besök varje år. Detta kan bero på att verksamheten bedömts innebära en låg risk och därför tilldelats en lägre kontrolltid.

Livsmedelskontrollen finansieras med avgifter, vilket innebär att du som företagare betalar för Miljö- och hälsoskydds arbete med kontrollen. Det är riksdag och regering som beslutar om hur kontrollen ska finansieras. Hur hög timtaxan ska vara beslutas av kommunfullmäktige.

Vad är det som skiljer hygienkonsulter och Miljö- och hälsoskydd åt?

Miljö- och hälsoskydd är en kommunal kontrollmyndighet som har som uppgift att kontrollera att livsmedelsföretagare håller god hygien och följer den livsmedelslagstiftning som finns.

Hygienkonsulter är fristående företagare som kan hjälpa livsmedelsföretagare att hitta lämplig utbildning inom livsmedelshygien eller att hjälpa dig ta fram ett egenkontrollprogram som är anpassat efter din verksamhet. Hygienkonsulter kan även till exempel hjälpa till med skadedjurskontroll.

Var hittar jag den lagstiftning med de krav jag måste uppfylla som livsmedelsföretagare?

I menyn hittar du mer information om livmedelslagstiftningen. Du kan även gå in på Livsmedelsverkets hemsida, Länk till annan webbplats. för mer information.

Vad är egenkontroll?

Du som livsmedelsföretagare ska ha kontroll över att de livsmedel som du säljer eller serverar är säkra. Genom att ha en bra egenkontroll med rutiner som är anpassade efter din verksamhet kan du många gånger förhindra att dina kunder blir sjuka av de livsmedel du serverar.

Måste jag som livsmedelsföretagare dokumentera allt jag kontrollerar i min verksamhet?

För de allra flesta verksamheter finns inget formellt krav på att en egenkontroll ska vara skriftlig eller på att alla kontroller som genomförs ska dokumenteras. De områden som är kritiska för de livsmedel du hanterar, till exempel nedkylning, återupphettning med mera kan i vissa fall behöva dokumenteras. Du ska kunna visa att du har kontroll över din verksamhet och att du har rutiner för hur du arbetar för att livsmedlen ska vara säkra. Dokumentation ska ske tillräckligt ofta för att du ska kunna garantera säkra livsmedel.

Egenkontroll

Vad är skillnaden mellan bäst före-dag och sista förbrukningsdag?

Bäst före-datumet är det datum till vilket produkten ska behålla sin kvalitet, det vill säga smak, färg, krispighet, spänst och tuggmotstånd. En produkt med ett bäst före-datum blir inte dålig eller farlig att äta direkt när datumet passerats.

Sista förbrukningsdag används på livsmedel som är känsligare och som tillverkaren bedömer snabbt kan bli en hälsorisk att äta. Sista förbrukningsdagen är den sista dag som tillverkaren garanterar att produkten kan ätas utan fara för hälsan.

Matsvinn och hållbarhet

Får jag bygga om min livsmedelslokal?

Ja, du får bygga om och renovera i din lokal. Miljö- och hälsoskydd gör normalt inte någon särskild kontroll innan, under eller efter att ombyggnad eller renovering skett.

Det är alltid ditt ansvar att se till att flödet i lokalen fungerar på ett bra sätt. Det ska inte finnas några risker för att rena ytor i köket blir nedsmutsade av till exempel avfall eller smutsig disk. Därför är det viktigt att du är väl insatt i ditt kontrollsystem och förstår vilka risker det finns med hanteringen i de olika delarna av lokalen. Eventuellt kan du behöva stänga ned hela eller delar av er verksamhet i samband med att du bygger om.

Vilken utbildning krävs för att arbeta med livsmedel?

Det finns inget krav på någon specifik utbildning för att jobba med livsmedel. Däremot måste du ha tillräcklig kunskap om livsmedelshygien och hantering för att kunna driva verksamheten på ett säkert sätt. Du som driver ett livsmedelsföretag ansvarar för att all personal har tillräcklig kunskap om livsmedelshygien och egenkontroll för att kunna arbeta i verksamheten.

Att gå kurs i livsmedelshygien kan vara ett sätt att få kunskap. Företag som erbjuder kurser i livsmedelshygien finns på webben.

Mer information

Sidan publicerades