Parkträd

Umeå är framför allt björkarnas stad, men förutom björkar rymmer stadens parker drygt 60 andra trädarter.

Från mitten av 1800-talet finns det bevarande dokument som visar att man importerat exotiska trädslag till Umeås parker. Växtmaterialet kom först via sjövägen till Umeå från försöksplantskolor i mellersta Sverige. När stambanan nådde Umeå 1902 kunde prydnadsväxter nå staden österifrån via Finland. Många av de exotiska trädslag vi i dag hittar i Umeå härstammar från norra Ryssland. Lagerpoppel och sibirisk cembratall är två exempel på träd som härstammar från öst och som ofta planterats på offentliga platser och i privata trädgårdar i Umeå.

Lagerpopplarna på Östra esplanaden har spelat en särskilt viktig roll i stadens historia. År 1883 planterades 200 lager­popplar som bara 5 år senare skulle fylla sin uppgift som brandhinder då lågorna ödelade hela staden. Under åren har originalträden bytts ut i omgångar, flera andra sorters popplar har planterats och utgått och sedan 2013 är hela esplanaden återplanterad med lagerpoppel.

I dag planeras och planteras växtmaterial som härstammar från hela det norra halvklotet. Rödlönnar, bergkörsbär och katsuraär tre trädarter som använts på senare tid. De har visat sig vara klimattåliga och därmed vunnit populäritet. Gator och parker introducerar varje år nya arter och sorter till Umeås parker. Ett varierat artval skyddar stadsträds­beståndet från stora bortfall som inträffar när sjukdomar och skadegörare slår till mot specifika släkten. Dessutom blir de gröna miljöerna mer varierade.

Umeås äldsta stadsträd är planterade 1865. De karaktärsfulla lagerpopplarna står i Döbelns park sydväst om von Döbelns monument.

Sidan publicerades