Sävar s:1

Syftet med detaljplanen är att främja en landsbygdsutveckling i Umeå genom att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder. Syftet är även att säkerställa en utveckling vars omfattning och gestaltning tar hänsyn till områdets natur- och kulturvärden samt riksintressen.

Ett annat syfte med detaljplanen är att säkerställa en plats för gemensam båtplats samt att upphäva strandskyddet inom området.

Planens huvuddrag

Detaljplanen överensstämmer med gällande översiktsplan Umeå kommun – Fördjupning för Umeå och innebär att maximalt 9 fastigheter om minst 1 300 kvadratmeter kan avstyckas för bostadsändamål. Den totala bruttoarean regleras till högst 150 kvadratmeter per ny bostadsfastighet varav komplementbyggnader begränsas till 50 kvadratmeter. Högsta byggnadshöjd för huvudbyggnaden är 5 meter, vilket motsvarar en och en halv våning.

Andra viktiga omständigheter som behandlats i detaljplanen är hur den planerade exploateringen förhåller sig till plan­områdets naturvärden samt anpassas till den närliggande bebyggelsen.

Diarienummer BN-2016/00170

Beslut om att påbörja planläggning togs av byggnadsnämnden 2016-04-22.

Protokollsutdrag

Behovsbedömningen är anslagen 2018-03-05 – 2018-03-27.

Handlingar

Samråd – Aktuellt skede

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Detaljplanen var på samråd till och med 2019-11-07. Samrådsredogörelse lämnas på begäran.

Planbeskrivning och plankarta

Utredningar och andra handlingar

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

 

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades www.umea.se/savars1