Backen 6:1

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för byggande av bostäder och skola samt att bibehålla en idrottsplan. Syftet är också att länka bebyggelsen till det gamla sjukhusområdet Umedalen respektive skolmiljön i väster och säkerställa god dagvattenhantering.

Diarienummer: BN-2017/00631

Beslut om att inleda planläggning togs av byggnadsnämnden 2017-08-23.

Protokollsutdrag

Behovsbedömning – Aktuellt skede

Behovsbedömningnen är anslagen 2018-09-25 – 2018-10-17.

Handlingar

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Detaljplaneförslaget är ute på samråd från 2023-02-28 till 2023-03-21

Samrådsmöte

Ett dialogmöte med information och möjlighet att diskutera planförslaget kommer hållas i matsalen för Backens skola den 14e mars. Matsalen är öppen för drop in mellan kl 17 och 19 och där kommer representanter för kommunen vara på plats för att svara på frågor om planförslaget.

Illustration över planförslaget i samrådsskedet

Planbeskrivning och plankarta

Handlingar

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplaneförslaget är på granskning från 2023-11-17 till 2023-12-01

 

Illustration över planförslaget i granskningsskedet

Planbeskrivning och plankarta

Handlingar

Lämna dina synpunkter

Under granskningsskedet kan du lämna dina synpunkter på detaljplanen. Fyll i formuläret nedan, dina synpunkter visas inte på webben utan sammanställs till handläggaren. Synpunkter lämnas senast 1 december 2023.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades www.umea.se/backen61