Baggböle och Kåddis byar – revidering av områdesbestämmelser

Syftet med förslaget är att, genom en översyn av gällande områdesbestämmelse, skapa förutsättningar för att utveckla Baggböle och Kåddis byar i enlighet med kommunens utvecklingsmål och med hänsyn till riksintresset för kultur­miljö­vården.

Diarienummer BN-2022/01350

Beslut om uppdrag – Aktuellt skede

Byggnadsnämnden beslutade 2022-06-16 om att ge i uppdrag till Detaljplanering att genomföra en revidering av gällande områdesbestämmelse för Baggböle och Kåddis byar (2480K-P95/5).

Protokollsutdrag

En miljöbedömning ska göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljö­bedömnings­förordningen (2017:966).

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

 

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades www.umea.se/baggbolekaddis