Sävar 61:1 med flera – omdragning av Kungsvägen och gång- och cykelbro

Delar av den kommunala infrastrukturen i Sävar behöver byggas om i samband med att den nya järnvägen Norrbotniabanan byggs. Detta innebär att det behövs en ny detaljplan för en ombyggnad av Kungsvägen och en ny gång- och cykelbro i Sävar.

Planområde 1 – ombyggnad av Kungsvägen

För att ge plats med järnvägen och tillhörande resecentrum behöver Kungsvägen delvis ledas om. Kungsvägen kommer också att bli ny infartsgata till Sävar från E4 söderifrån. Detta gör att också Generalsvägen kommer att få en ny anslutning mot Kungsvägen. Kungsvägen kommer att byggas om från nuvarande korsning med Generalsvägen fram till vårdcentralen.

I samband med detta kommer Umeå kommun att bygga om Kungsvägen för att ge den funktionen av en huvudgata. Kungsvägen ska fungera för kollektivtrafik med nya busshållplatser och gång- och cykelväg. Även del av Generalsvägen kommer förses med gång- och cykelväg. Detta gör att det ska bli säkert och smidigt att ta sig till det kommande resecentrum som cyklist eller gångare.

För att dels skapa en tilltalande gestaltning av Kungsvägen och Generalsvägen samt hantera regn- och smältvatten kommer träd att planteras i grönremsor som separerar gång- och cykelvägarna från körbanan. Detta visas i illustrationer för de nya gatusträckorna.

Ombyggnationen av Generalsvägen och Kungsvägen ingår i planområde 1 som även innefattar del av Tomternavägen. I planförslaget säkerställs Tomternavägens nuvarande sträckning.

Planområde 2 – ny gång- och cykelbro

I samband med anläggandet av järnvägen kommer också gång- och cykeltunneln mellan Drottningvägen och Granvägen att ersättas med en gång- och cykelbro. Gång- och cykelbrons södra ramp kommer att ansluta mot Allévägen, den enskilda Ivarsbodavägen. Detta innebär att delar av trädallén längs med Ivarsbodavägen kommer att behöva tas ned i byggskedet. Trädallén ska återplanteras eftersom den är biotopskyddad.

Runtom den södra rampen planläggs mark som naturmark och diken för att säkra avvattning av brokonstruktionen.

För att ge plats åt gång- och cykelbrons norra ramp kommer en befintlig nätstation att flyttas. Planområdet för gång- och cykelbrons norra ramp kommer att ansluta mot Drottningvägen på ett sådant sätt att det är möjligt att fortsätta gång- och cykelvägen västerut till resecentrum. Gång- och cykelbron ingår i planområde 2 som även innefattar flytt av nätstation och bekräftelse av del av Drottningvägen.

Tidplan

Detaljplaneförslaget förväntas bli antagen av Kommunfullmäktige under andra kvartalet år 2024. Som tidigast innebär detta ett beslut om antagande i maj. Tre veckor efter att beslutet om antagande anslagits på kommunens hemsida får detaljplanen laga kraft. Det innebär att kommunen har rätt att börja lösa in berörd mark och bygga.

Genomförande

Ombyggnationerna av Kungsvägen och Generalsvägen kan påbörjas under år 2024, om detaljplanen antas under andra kvartalet och får laga kraft. Kungsvägen och Generalsvägen kommer att byggas om i etapper för att minimera trafikstörningar.

Den nya gång- och cykelbron kommer först att börja byggas när järnvägen har påbörjats.

Diarienummer BN-2021/01255

Byggnadsnämnden beslutar 2021-05-19 att dela upp detaljplanen för resecentrum (BN-2020/00724) i två detaljplaner.

Protokollsutdrag

En miljöbedömning ska göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljöbedömnings­förordningen (2017:966).

Undersökning av miljöpåverkan är anslagen från 2021-08-23 till 2021-09-13

Handlingar

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Detaljplaneförslaget är ute på samråd från 2022-01-21 till 2022-02-18

Kort presentation av planförslaget

Planbeskrivning och plankarta

Handlingar

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen

Detaljplaneförslaget är på granskning från 2024-02-27 till 2024-03-19

Planbeskrivning och plankarta

Handlingar

Detaljplanen godkändes av byggnadsnämnden 2024-05-22. Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 2024-06-17.

Planbeskrivning och plankarta

Handlingar

Protokollsutdrag BN

Protokollsutdrag KF

Laga kraft - aktuellt skede

Kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Detaljplanen har fått laga kraft 2024-07-12. Detaljplanens aktnummer är 2480K-P2024/15.

Sidan publicerades www.umea.se/savar611