Professorn 2

Syftet med planen är att komplettera bostadsbeståndet med ny bebyggelse.

Inom kvarteret står två parkeringshus, byggda i mitten av 1960-talet. På grund av parkeringshusens ineffektiva användning är intentionen att ersätta dessa med flerbostadshus.

För planområdet gäller Översiktsplan Fördjupning för Umeå, antagen augusti 2011. I fördjupningen presenteras strategiska överväganden för Umeås tillväxt där en viktig utgångspunkt är att förtäta staden inom en fem kilometers radie från stadskärnan eller universitetsområdet.

Kvarteret Professorn omfattas av stadsplan för Ålidhem 2480K-P138/1965, där del av kvarteret Professorn är planlagd för parkeringsdäck.

Planområdet omfattas även av detaljplanen 2480K- P92/112, även i denna är parkeringsdäcken planlagda i två våningar. En del av parkeringsdäcket är planlagt som kontor med parkering endast i undre plan.

Ärendet är vilande.

Diarienummer BN-2021/01081 (tidigare BN-2014/01703)

Undersökning om miljöpåverkan – Aktuellt skede

Undersökning om miljöpåverkan är anslagen 2021-08-09 till 2021-08-30.

Handlingar

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

 

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades www.umea.se/professorn2