Strömpilen 1

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder och handel, att säkerställa allmänhetens möjlighet att vistas vid och röra sig längs älvstranden, samt att säkerställa de kulturhistoriska värden som området bär på.

Diarienummer BN-2018/00442

Beslut om att inleda planläggning togs av byggnadsnämnden 2018-06-13.

Protokollsutdrag

Samråd om ansökan om planeringsbesked till och med 2019-12-20.

Planeringsbeskedet är ett bindande besked där länsstyrelsen efter samrådet gör en bedömning om detaljplanen omfattar ingripandegrunderna i 11 kap 10 § andra stycket i plan- och bygglagen, PBL.  

Handlingar

Undersökning av miljöpåverkan – Aktuellt skede

En miljöbedömning ska inte göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljöbedömnings­förordningen (2017:966).

Undersökningen om miljöpåverkan är anslagen på kommunens digitala anslagstavla 2021-01-20 – 2021-02-04.

Handlingar

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

 

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades www.umea.se/strompilen1