Tegelbruksberget

Preliminärt syfte är att möjliggöra för olika former av bostäder med olika upplåtelseformer samt kompletterande samhällsfunktioner. Syftet är också att säkerställa allmänna intressen och kommunikationer mellan det nya området och omgivningen/staden som helhet.

Diarienummer BN-2022/00324

Med hänvisning till kommunallagens initiativrätt att väcka ärenden i nämnden initierades planarbetet för reservbostadsområdet Tegelbruksberget vid byggnadsnämndens sammanträde den 26 januari 2022, § 8.

Protokollsutdrag

Inriktningsbeslut – Aktuellt skede

Byggnadsnämnden gav i samband med planbesked 2022-01-26 tjänstemännen i uppdrag att återkomma med avgränsningar och eventuellt ytterligare tilläggskriterier/syften för planarbetet.

Byggnadsnämnden beslutade 2022-06-16 att fortsätta planläggning (efter beslut om
att inleda planläggning 2022-01-26, § 8) med följande inriktningsbeslut:

 • Planprocessen för Tegelbruksberget inleds med ett
  detaljplaneprogram. Preliminärt syfte är att möjliggöra för olika
  former av bostäder med olika upplåtelseformer samt
  kompletterande samhällsfunktioner. Syftet är också att säkerställa
  allmänna intressen och kommunikationer mellan det nya området
  och omgivningen/staden som helhet.
 • Vägstruktur kallad R8/R10 från översiktsplanefördjupningen tas
  inte med i planprogramarbetet. Vilket innebär att detta område
  läggs utanför planprogramområdet.
 • Vägstruktur kallad R5 från översiktsplanefördjupningen tas inte
  med i planprogramarbetet. Vilket innebär att detta område läggs
  utanför planprogramområdet.
 • Planeringen av området BU4 syftar till att säkerställa
  stadsdelsområdets tillgång till natur, park, rekreation,
  spontanidrott och motionsspår. Bebyggelse blir inte aktuellt inom
  detta delområde. Planprogramområdet avgränsas därmed till
  område B9 och BU4.
 • Delen av Tegelbruksberget som direkt gränsar emot
  naturreservatet ska användas och planeras till annat än
  bebyggelse, exempelvis att planera natur i planen eller friytor. För
  att skapa ett respektavstånd mellan bebyggelsen och
  naturreservatets gräns.
 • I detaljplaneprogrammet hanteras behov av etappindelning av
  området.

Handlingar

Protokollsutdrag

En miljöbedömning ska göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljö­bedömnings­förordningen (2017:966).

Kommunen har valt att inleda detaljplanearbetet med ett detaljplaneprogram (enligt 5 kap. 10 § PLB). I detaljplaneprogrammet kommer förutsättningar, mål och utgångspunkter för planarbetet att anges. Syftet är att underlätta detaljplanearbetet. Detaljplaneprogrammet kommer att samrådas med olika intressenter, framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter i ett tidigt skede, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

 

Bild över Tegelbruksberget (B9) ur Umeå kommuns fördjupade översiktsplan (FÖP)

Bild över Tegelbruksberget (B9) ur Umeå kommuns fördjupade översiktsplan (FÖP)

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

 

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades www.umea.se/tegelbruksberget