Böleå 1:77 med flera

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för industri. Syftet är också att planmässigt säkerställa Nipvägens funktion och utbredning samt säkerställa gång- och cykeltrafikanters tillgång till älvsområdet.

Diarienummer BN-2024/00016

Planbesked – Aktuellt skede

Byggnadsnämnden beslutade om att inleda planläggning 2024-06-13.

Protokollsutdrag

En miljöbedömning ska göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljö­bedömnings­förordningen (2017:966).

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

 

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Mer information

På sidan om planprocessen kan du läsa mer om hur en detaljplan tas fram och om vilka tillfällen som finns att lämna synpunkter på planförslaget.

Sidan publicerades www.umea.se/bolea177industri