Västerteg 5:40 med flera

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för genomförandet av den inledande fasen av stadsutvecklingsprogrammet Innanför Ringleden, som förespråkar blandstad i kvartersstruktur med hög täthet och en omvandling av Tegsesplanaden till vitaliserande stadsgata. Syftet är också att möjliggöra för en kommunal förskola inom området, samt skapa en gatustruktur med gena kopplingar som prioriterar hållbara färdsätt.

Planområdet består av fastigheterna Västerteg 5:40, 34:4, 36:2, 47:1, 51:2 samt Smörjaren 1 och Motormannen 12. Området är beläget på Teg i förlängningen av Umeå stadskärna längs väg 503 över Tegsbron.

Diarienummer BN-2023/01750

Planbesked – Aktuellt skede

Byggnadsnämnden beslutade om att inleda planläggning 2024-03-19.

Protokollsutdrag

En miljöbedömning ska göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljö­bedömnings­förordningen (2017:966).

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

 

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Mer information

På sidan om planprocessen kan du läsa mer om hur en detaljplan tas fram och om vilka tillfällen som finns att lämna synpunkter på planförslaget.

Sidan publicerades www.umea.se/vasterteg540