Häradsdomaren 3 och 13

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder i kvartersstruktur med inslag av centrumverksamhet. Syftet är också att tillgodose det kommunala behovet av hållbara trafiklösningar i form av gång- och cykelstråk.

Diarienummer BN-2023/01593

Planbesked – Aktuellt skede

Byggnadsnämnden beslutade om att inleda planläggning 2024-01-24.

Protokollsutdrag

En miljöbedömning ska göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljö­bedömnings­förordningen (2017:966).

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

 

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades www.umea.se/haradsdomaren313