Köpa kommunal tomt

Umeå kommun, Mark och exploatering, sköter försäljningen av kommunens tomter för enbostadshus. Det innebär att planera och bygga ut nya villaområden, se till att information om dem finns på kommunens webbplats, att ge tomtreservation samt skriva köpeavtal med köparen.

Så här går tomtförsäljning till

Kommunens översiktplan

Kommande områden för villor detaljplaneras utifrån kommunens översiktsplan, med tillhörande fördjupningar.

Gällande detaljplan

När detaljplanen för det aktuella området vunnit laga kraft påbörjas projektering och utbyggnad av gator, vägar och ledningar i mark. Information om aktuellt område, plankartor och tomtpriser publiceras på sidan Lediga villatomter så snart fördelningen av tomterna kan ske.

Tomterna fördelas på två sätt

  1. Fördelning av befintliga tomter – dessa tomter fördelas i den turordning som din reservationsanmälan har registrerats, alltså är det "först till kvarn". Det är bara sökande som själva avser bygga ett enbostadshus för eget bruk på tomten som får reservera den, anmälan är personlig och köpeavtal tecknas med den/dem som angivits där. En tomtreservation och ett köpeavtal får inte överlåtas. Då det i dessa områden finns fler tomter än vad som efterfrågas finns information om området på hemsidan där du direkt kan reservera en specifik tomt. Genom att skicka in en reservationsanmälan får ni då en tomtreservation. Blankett för anmälan finns på sidan Lediga villatomter – ange den fastighetsbeteckning som gäller för tomten ni vill välja.
  2. Fördelning av tomter i nyexploateringsområden – då efterfrågan av tomter i nyexploateringsområden är större än tillgången har Umeå kommun valt att fördela dessa tomter genom lottdragning. När kommunen har färdiga tomter att fördela kommer man under en tid att kunna lämna in en intresseanmälan. Alla inkomna anmälningar kontrolleras så att inte flera anmälningar från samma familj lämnats. Vid lottdragningen kommer en turordningslista att lottas fram. Den som får turnummer 1 får välja bland tomterna först, nummer 2 får välja av dem som finns kvar, och så vidare. Turordningslistan gäller i fyra månader. Lottningen sker inom några dagar efter sista anmälningsdatum då en politiker i kommunstyrelsens näringlivs- och planeringsutskott med kontrollant utför lottdragningen. Samtliga anmälda intressenter kommer att underrättas samma dag om resultatet via mejl.

Villkor

Umeå kommun fördelar villatomter till privatpersoner för eget behov av permanentboende och för att förhindra köp i spekulationssyfte. Därför gäller ett antal villkor både för anmälan och tomtreservationen vad gäller medsökande, lämnade uppgifter, tomtreservation, köpeavtal med mera.

  • Endast en anmälan per familj är giltig, det vill säga äkta makar och sam-/särboende.
  • Anmälan är personlig och får inte överlåtas.
  • Samtliga uppgifter om eventuell medsökande ska fyllas i på anmälan. Medsökande får inte läggas till i efter hand.
  • Tomtreservationen gäller i tre månader. Har bygglov ej sökts inom angiven tid förfaller reservationen omedelbart och mail om förverkan skickas ut för bekräftelse.
  • Kommande köpeavtal tecknas med den/dem som har angivits på anmälan.
  • Köparen förbinder sig att inte överlåta fastigheten utan Umeå kommuns medgivande inom två år efter att lagfart för köparen är beviljad.
  • Om reservationen lämnas åter ska detta omgående meddelas via mejl eller brev.

Du som lämnar in intresseanmälan godkänner och är införstådd med dessa villkor.

Reservation och bygglov

Reservationsbekräftelse skickas till den som har reserverat en tomt. Observera att man endast får hålla en reservation per familj åt gången och att reservationen gäller i tre månader. Under denna tid ska du som fått reservationen under­söka förutsättningarna för att bygga. Det innebär markundersökning av tomten, kontakt med kreditgivare och småhus­leverantörer, ansökan om bygglov med mera. Har bygglov för villa ej sökts inom angiven tid förfaller reservationen omedelbart och du är därefter inte längre garanterad någon tomt. Mejl om förverkan skickas ut för bekräftelse.

Om man ångrar sig under reservationstiden ska detta omgående meddelas via mejl till Mark och exploatering.

Köpeavtal

När ni fått ert bygglov beviljat meddelar ni det till Mark och exploatering. När ni ska börja bygga, upprättas ett köpeavtal och köpet fullföljs. Faktura skickas därefter till er för betalning. När fakturan betalats kvitteras köpeavtalet och skickas åter till er. I och med det får ni tillträde till tomten, men kontrollera med Bygglov att alla tillstånd är beviljade så att ni kan påbörja markarbeten.

Lagfart

Lagfart måste sökas inom tre månader från det att köpeavtalet är undertecknat. Ansökan görs på blankett som man hittar på Lantmäteriets hemsida. Till ansökan bifogas köpeavtal i original samt en kopia. Eventuellt behövs även ett värdeintyg om fastigheten saknar taxeringsvärde.

Sidan publicerades