Botsmark vattenskyddsområde

Större delen av Botsmark ligger inom ett vattenskyddsområde. Syftet med vattenskyddsområdet är att ge grundvattnet ett tillräckligt skydd så att vi kan säkra tillgången till dricksvatten av god kvalitet på både kort och lång sikt.

Här kan du ladda ner skyddsföreskrifter och karta över området. Längre ner på sidan hittar du även förtydligande information om övergångsregler och krav på åtgärder för dig som hanterar kemikalier eller har arbetsfordon i området.

Skyddsföreskrifter och karta

Till alla vattenskyddsområden hör det föreskrifter som reglerar aktiviteter och verksamheter som riskerar att förorena vattnet på både kort och lång sikt. Det kan innebära förbud eller begränsningar av olika slag eller att du behöver söka tillstånd eller anmäla innan du utför vissa aktiviteter.

Från 5 mars 2024 gäller nya föreskrifter för Botsmarks vattenskyddsområde. Som fastighetsägare och verksamhetsutövare i området är det viktigt att du känner till föreskrifterna, vilka åtgärder du kan behöva göra och vilka övergångsregler som gäller.

Det gamla skyddsområdet med föreskrifter från 1980 har upphävts i samband med beslutet om nytt skyddsområde.

Förstora bilden

Kartbild över skyddszonerna i Botsmarks vattenskyddsområde. Klicka på bilden för att förstora

Förtydligande om krav på åtgärder

Enligt föreskrifterna krävs en "yta där åtgärder vidtagits på sådana sätt att förorening av mark och grundvatten förhindras och att spill säkert kan omhändertas".

För att uppfylla det här kravet behövs minst en men ofta en kombination av flera åtgärder. Det här är några exempel på lämpliga åtgärder:

 • Inomhusförvaring med golv utan avlopp
 • Inomhusförvaring med avlopp som täcks över med en tätande brunnsmatta eller liknande
 • Om det finns ett avlopp i förvaringsutrymmet behöver förvaring ske i tråg eller i annan invallning
 • En tät/hårdgjord yta*
 • Oljeabsorberande duk*
 • Placering av tråg under fordonsbränsletank*
 • Tillgång till absorptionsmedel i omedelbar närhet till platsen*
 • Annan beredskap att ta hand om spill* (t ex tillgång till grävare eller grävutrustning och kärl att samla upp förorenad jord i)
 • Förvaring på plats som står under regelbunden uppsikt*
 • Använda tratt vid tankning*

* behöver oftast kompletteras med annan åtgärd

Beroende på om du förvarar kemikalier, har ställt upp fordon eller tankar kan olika åtgärder komma i fråga och i olika kombinationer. Om spill inträffar och det finns risk att det når avlopp eller mark måste det tas omhand så fort som möjligt.

Om du behöver vägledning kring vilken eller vilka åtgärder som är lämpliga i just ditt fall kan du kontakta Miljö- och hälsoskydd.

När du ansöker om tillstånd för förvaring av kemikalier kan du ta med åtgärder från listan ovanför i din ansökan.

Övergångsregler - konretisering av punkt 2.8 i skyddsföreskrifterna

För dig som redan förvarar eller hanterar petroleumprodukter, brandfarliga vätskor eller andra kemikalier eller har arbetsfordon i skyddsområdet gäller övergångsregler så att du ska hinna genomföra förändringar och söka de tillstånd som föreskrifterna kräver.

Inom 2 år ska du till exempel:

 • Se till att du förvarar kemikalier, tankar och ställer upp fordon på ett säkert sätt. Se avsnittet förtydligande om krav på åtgärder här ovanför.
 • Göra en invallning om du förvarar sammanlagt mer än 60 liter petroleumprodukter och brandfarliga vätskor i sekundär skyddszon.

Inom 1 år krävs tillstånd för bland annat:

 • Befintlig cistern för uppvärmning
 • Befintlig hantering av större mängder kemikalier
 • Hantering av mer än 250 liter petroleumprodukter och brandfarliga vätskor i sekundär skyddszon

Det här är exempel på hur du kan beröras av övergångsreglerna i föreskrifterna. Kom ihåg att söka tillstånd och utföra åtgärder i tid. Miljö- och hälsoskyddsnämnden kommer att göra tillsyn i området längre fram.

Frågor och svar om föreskrifter för Botsmarks vattenskyddsområde

Här svarar vi på frågor om föreskrifterna och ger förtydliganden kring vissa begrepp och formuleringar som förekommer i föreskrifterna.

Vattenskyddsområdet är indelat i tre olika zoner. Sekundär zon, primär zon och en zon inom den primära där det råder förbud mot energianläggningar som berg- eller jordvärme.

Avgränsningen av skyddsområdet har i stora drag genomförts baserat på en sammanvägning av identifierade risker inom vattentäktens tillrinningsområde. Zonindelningen av skyddsområdet är framtagen utifrån vilka behov av skyddsföreskrifter som identifierats för olika delområden.

Drivmedel i fordon och arbetsmaskiners egna bränsletankar är undantagna från begränsningen och från tillståndskravet.

Bränslemängden får inte vara större än att du av petroleumprodukter (bränslen, oljor) och brandfarliga vätskor på fastigheten högst förvarar totalt 60 liter (i primära zonen) eller 3.2 kbm (i sekundära zonen).

I primära zonen ingår inte befintlig eldningsoljecistern för husets uppvärmning i maxmängden, men kräver separat tillstånd. Förvaring ska ske säkert oavsett volym. I sekundära zonen krävs dessutom invallning om mer än 60 liter ska förvaras och tillstånd om mer än 250 liter ska förvaras. Annars får förvaring inte ske över de volymerna.

Skyddsområdet och skyddsföreskrifterna har utformats utifrån den risk- och sårbarhetsanalys som har gjorts. Dricksvattnet i Botsmark är grundvatten, tillrinningen av grundvattnet sker genom sprickor i berggrunden.

Vid etablering av berg-och jordvärme finns en risk för föroreningstransport av tex. borrslam, petroleumprodukter och köldbärarvätskor. I driftskedet kan läckage av köldbärarvätska ske.

Borrhålet kan ses som ett öppet sår ned till grundvattnet vilket möjliggör en snabb transport av eventuella föroreningar. Det finns också en risk att borrhålet kan förändra tillgänglig vattenmängd och kvalitet i vattenförande sprickor. Risken är också större ju närmare vattentäkten anläggningen etableras.

Enligt föreskrifterna krävs en yta där åtgärder vidtagits på sådana sätt att förorening av mark och grundvatten förhindras och att spill säkert kan omhändertas.

För att uppfylla det här kravet behövs minst en men ofta en kombination av flera åtgärder. Det här är några exempel på lämpliga åtgärder:

 • Inomhusförvaring med golv utan avlopp
 • Inomhusförvaring med avlopp som täcks över med en tätande brunnsmatta eller liknande
 • Om det finns ett avlopp i förvaringsutrymmet behöver förvaring ske i tråg eller i annan invallning
 • En tät/hårdgjord yta*
 • Oljeabsorberande duk*
 • Placering av tråg under fordonsbränsletank*
 • Tillgång till absorptionsmedel i omedelbar närhet till platsen*
 • Annan beredskap att ta hand om spill* (t ex tillgång till grävare eller grävutrustning och kärl att samla upp förorenad jord i)
 • Förvaring på plats som står under regelbunden uppsikt*
 • Använda tratt vid tankning*

* behöver oftast kompletteras med annan åtgärd

Beroende på om du förvarar kemikalier, har ställt upp fordon eller tankar kan olika åtgärder komma i fråga och i olika kombinationer. Om spill inträffar och det finns risk att det når avlopp eller mark måste det tas omhand så fort som möjligt.

Om du behöver vägledning kring vilken eller vilka åtgärder som är lämpliga i just ditt fall kan du kontakta oss på Miljö- och hälsoskydd.

När du ansöker om tillstånd för förvaring av kemikalier kan du ta med åtgärder från listan ovanför i din ansökan.

Brandfarliga vätskor har en flampunkt upp till 100 C. Exempel på brandfarliga vätskor är bensin, eldningsolja, tändvätska, metanol, fotogen, spolarvätska, lacknafta, aceton och många lösningsmedel. Oftast är brandfarliga vätskor märkta med en flamsymbol.

En stationär förbränningsmotor är en fast uppställd förbränningsmotor med integrerad tank, exempelvis motor för drift av reservelverk eller värmefläkt.

Produkter som innehåller PFAS kan exempelvis vara bilvårdsprodukter/vaxer, textilimpregnering, golvpolish, lacker, fönsterputsmedel och vissa hygienprodukter såsom schampo och bodylotion.

En längre tids uppställning av skrotfordon omfattas av förbudet mot att deponera avfall. Skrotfordon räknas som farligt avfall och det är därför särskilt viktigt att de inte förvaras onödigt länge i ett vattenskyddsområde innan de transporteras bort till skrotningsanläggning.

Med husbehovstäkt avses uttag av material som ska användas inom den egna fastigheten för dess egna behov som t.ex. förbrukning som krävs för skötsel av jordbruks- eller skogsbruksfastighet.

Sidan publicerades www.umea.se/botsmark