Vattenskyddsområde i Botsmark

Större delen av Botsmark ligger inom ett vattenskyddsområde. VAKIN har ansökt om att uppdatera föreskrifterna för vattenskyddsområdet så det följer dagens normer. Syftet är bland annat att ge dricksvattnet ett fullgott skydd för framtiden. Skyddsföreskrifterna ska reglera och motverka verksamheter, hantering och åtgärder som kan medföra risk för vattenförorening och negativ påverkan på råvattenkvaliteten eller tillgänglig vattenmängd.

Primär och sekundär skyddszon

Vattenskyddsområdet är indelat i tre olika zoner. Sekundär zon, primär zon och en zon inom den primära där det råder förbud mot energianläggningar som berg- eller jordvärme. Avgränsningen av skyddsområdet har i stora drag genomförts baserat på en sammanvägning av identifierade risker inom vattentäktens tillrinningsområde. Zonindelningen av skyddsområdet är framtagen utifrån vilka behov av skyddsföreskrifter som identifierats för olika delområden.

Föreskrifter för vattenskyddsområdet

Till alla vattenskyddsområden hör det föreskrifter som reglerar aktiviteter och verksamheter som riskerar att förorena vattnet på både kort och lång sikt. Det kan innebära förbud eller begränsningar av olika slag eller att du behöver söka tillstånd eller anmäla innan du utför vissa aktiviteter. Olika föreskrifter gäller för olika vattenskyddsområden. Föreskrifterna för Botsmark är alltså framtagna för just Botsmark och förutsättningarna som finns på platsen.

Nedan listas de föreskrifter som finns föreslagna för Botsmark:

Primär skyddszon

Deponering eller nedgrävning av avfall eller förorenade massor är förbjudet, med undantag för trädgårdsavfall, rena jordmassor eller motsvarande. Upplag av asfalt, mesa, oljegrus eller kemiska halkbekämpningsmedel är förbjudet.

Förvaring av flytande farligt avfall är förbjuden om inte invallning finns. Större volym än sammanlagt 60 liter flytande farligt avfall får inte förvaras.

Snö härrörande från trafikerade ytor utanför primär skyddszon får inte läggas upp.

Sekundär skyddszon

Deponering eller nedgrävning av avfall eller förorenade massor är förbjudet, med undantag för trädgårdsavfall, rena jordmassor eller motsvarande. Upplag av asfalt, oljegrus eller kemiska halkbekämpningsmedel kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor.

Förvaring av flytande farligt avfall är förbjuden om inte invallning finns. Större volym än sammanlagt 60 liter flytande farligt avfall får inte förvaras.

Uppläggning av snö härrörande från trafikerade ytor utanför skyddsområdet kräver tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor.

Primär skyddszon

Etablering av infiltrationsanläggningar, markbäddar, i mark förlagda slutna tankar för avloppsvatten eller andra avloppsanläggningar är förbjudet. Etablering av anläggning för avledning av dagvatten är undantagna från förbudet, men kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor. Undantag från tillståndskravet gäller anläggning för avledning från ytor som utgörs av tomtmark, gång- eller cykelväg.

Kompostering av latrin och avloppsslam är förbjuden.

Sekundär skyddszon

Etablering av infiltrationsanläggningar, markbäddar, i mark förlagda slutna tankar för avloppsvatten eller andra enskilda avloppsanläggningar kräver tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor. Även etablering av anläggning för avledning av dagvatten kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor. Undantag från tillståndskravet gäller anläggning för avledning från ytor som utgörs av tomtmark, gång- eller cykelväg.

Kompostering av latrin och avloppsslam kräver tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor.

 

Primär skyddszon

Inom förbudszon för energianläggning: Etablering av anläggningar för lagring och/eller utvinning av kyla eller värmeenergi i eller ur berg eller mark är förbjudet. Förbudet gäller även anläggande av kompletterande borrhål till befintliga energianläggningar.

Övriga området: Etablering av anläggningar för lagring och/eller utvinning av kyla eller värmeenergi i eller ur berg eller mark kräver tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor. Tillståndskravet gäller även anläggande av kompletterande borrhål till befintliga energianläggningar. För etablering av energianläggningar i berg gäller dessutom att de är förbjudna om de inte efter anläggande och installation återfylls med tätande material.

Sekundär skyddszon

Etablering av anläggningar för lagring och/eller utvinning av kyla eller värmeenergi i eller ur berg eller mark kräver tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor. Tillståndskravet gäller även anläggande av kompletterande borrhål till befintliga energianläggningar.

Primär skyddszon

Etablering av brunn för enskild vattenförsörjning är förbjudet.

Sekundär skyddszon

Etablering av brunn för enskild vattenförsörjning kräver tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor.

Primär skyddszon

Tävling med motorfordon är förbjudet.

Primär och sekundär skyddszon

Gruvbrytning och prospektering är förbjudet.

Primär skyddszon

Förvaring av kemikalier skadliga för grundvattnet (utöver de som regleras i §1) är förbjuden, om förvaring inte sker på en yta där åtgärder vidtagits på sådana sätt att förorening av mark och grundvatten förhindras och att spill säkert kan omhändertas.

Hantering av större mängder kemikalier än vad som normalt förekommer inom ett hushåll kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor. Tillståndskravet gäller även för andra kemikalier än de som ingår i definition av kemikalier skadliga för grundvattnet.

Sekundär skyddszon

Förvaring av kemikalier skadliga för grundvattnet (utöver de som regleras i §16) är förbjuden, om förvaring inte sker på en yta där åtgärder vidtagits på sådana sätt att förorening av mark och grundvatten förhindras och att spill säkert kan omhändertas.

Hantering av större mängder kemikalier än vad som normalt förekommer inom ett hushåll kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor.

Primär och sekundär skyddszon

Tillverkning av asfalt eller oljegrus är förbjudet.

Etablering eller ändring av verksamhet, som är anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordning (2013:251) och som inte regleras under någon annan punkt i dessa skyddsföreskrifter, kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor.

Primär skyddszon

Hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor i större volym än sammanlagt 60 liter är förbjuden. Undantag från förbudet gäller för drivmedel i fordon och arbetsmaskiners egna bränsletankar samt för bränsle i cistern för befintlig uppvärmning. Cistern för bränsle för befintlig uppvärmning av fastighet, liksom byte av cistern för denna användning, kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor.

Förvaring av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor samt stationära förbränningsmotorer är förbjudna, om förvaring inte sker på en yta där åtgärder vidtagits på sådana sätt att förorening av mark och grundvatten förhindras och att spill säkert kan omhändertas.

Sekundär skyddszon

Att påbörja förvaring av sammanlagt mer än 3,2 m3 petroleumprodukter i cistern eller andra behållare är förbjudet.

Förvaring av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor samt stationära förbränningsmotorer är förbjudna, om förvaring inte sker på en yta där åtgärder vidtagits på sådana sätt att förorening av mark och grundvatten förhindras och att spill säkert kan omhändertas. För förvaring av sammanlagt mer än 60 l petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor gäller dessutom att den är förbjuden om förvaringen inte sker i en invallning som kan samla upp hela volymen av den största behållaren samt 10 % av summan av övriga behållares volym.

Hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor i större volym än sammanlagt 250 liter kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor.

Datum: 2022-02-25 Bilaga 5 Skyddsföreskrifter Botsmark_efter remiss_220216 Sida 10 (15)
Undantag från tillståndskravet gäller för drivmedel i fordon och arbetsmaskiners egna bränsletankar.

Primär skyddszon

Schaktnings- och markarbeten, inklusive pålning och spontning, kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor. Undantag från tillståndskravet gäller för schaktnings- och markarbeten inom en total yta för arbetet på mindre än 150 m2 och grundare än 3 m. Tillstånd krävs dock alltid för schaktnings- och markarbeten som berör förorenat område.

Sekundär skyddszon

Schaktnings- och markarbeten som berör förorenat område kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor.

Primär skyddszon

Permanenta upplag av bark, ved, timmer eller liknande är förbjudna. Tillfälliga upplag av bark, ved, timmer eller liknande med en varaktighet längre än 3 månader kräver tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor.

Förbud och tillståndsplikt gäller inte för icke-kommersiella upplag, om de ligger under tak eller annan konstruktion till skydd mot nederbörd. Vedhantering för eldning i bostadshus är också undantagen från förbud och tillståndskrav.

Maskinell markberedning kräver tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor.

Annan avverkning än manuell röjning kräver tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor.

Sekundär skyddszon

Permanenta upplag av bark, ved, timmer eller liknande kräver tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor. Undantag från tillståndskravet gäller för icke-kommersiella upplag, om de ligger under tak eller annan konstruktion till skydd mot nederbörd. Vedhantering för eldning i bostadshus är också undantagen från tillståndskrav.

Maskinell markberedning kräver tillstånd från kommunala nämnden för miljöfrågor.

Primär skyddszon

Kommersiell berg-, sand- och grustäkt, annan kommersiell täktverksamhet eller husbehovstäkt är förbjudna.

Sekundär skyddszon

Kommersiell berg-, sand- eller grustäkt eller annan kommersiell täktverksamhet samt husbehovstäkter kräver tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor. Undantag från tillståndskravet gäller för husbehovstäkter med en total yta på mindre än 150 m2 och grundare än 3 m.

Primär skyddszon

För motordrivet arbetsfordon eller arbetsmaskin är det förbjudet med tankning. Undantag från förbudet gäller om tankning sker på en yta där åtgärder vidtagits på sådana sätt att förorening av mark och grundvatten förhindras och att spill säkert kan omhändertas och det finns beredskap att omedelbart omhänderta spill.

För motordrivet arbetsfordon eller arbetsmaskin är det förbjudet med uppställning med varaktighet längre än 8 timmar. Undantag från förbudet gäller om uppställning sker på en yta där åtgärder vidtagits på sådana sätt att förorening av mark och grundvatten förhindras och att spill säkert kan omhändertas.

Undantag från förbuden avseende tankning och uppställning gäller även för arbetsfordon och arbetsmaskiner med tankvolym på mindre än 10 l.

Tvätt av motorfordon är förbjuden. Förbudet avser inte tvätt utan rengöringsmedel.

Sekundär skyddszon

För motordrivet arbetsfordon eller arbetsmaskin är det förbjudet med tankning. Undantag från förbudet gäller om tankning sker på en yta där åtgärder vidtagits på sådana sätt att förorening av mark och grundvatten förhindras och att spill säkert kan omhändertas och det finns beredskap att omedelbart omhänderta spill eller om eventuellt spill avbördas till plats utanför vattenskyddsområdet för att där kunna omhändertas på godtagbart sätt enligt gällande bestämmelser.

För motordrivet arbetsfordon eller arbetsmaskin är det förbjudet med uppställning med varaktighet längre än 8 timmar. Undantag från förbudet gäller om uppställning sker på en yta där åtgärder vidtagits på sådana sätt att förorening av mark och grundvatten förhindras och att spill säkert kan omhändertas eller avbördas till plats utanför vattenskyddsområdet för att där kunna omhändertas på godtagbart sätt enligt gällande bestämmelser.

Undantag från förbuden avseende tankning och uppställning gäller även för arbetsfordon och arbetsmaskiner med tankvolym på mindre än 10 l.

Primär skyddszon

Kemisk halkbekämpning och kemisk dammbekämpning på vägar kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor. Saltblandad sand med maximalt 20 kg salt/m3 undantas från tillståndsplikten. Även saltning av väg vid extrem halka, dock maximalt 4 gånger/år på respektive vägsträcka, undantas från tillståndsplikten.

Primär skyddszon

Förvaring och spridning av växtnäringsämnen kräver tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor. Undantag från tillståndskravet gäller för trädgårdsskötsel med mängder som normalt förekommer inom ett hushåll.

Lämna dina synpunkter på förslagetSamtliga handlingar
Här lägger vi in enkäten...Vanliga frågor och svar

Enligt föreslagna skyddsföreskrifter så kommer det att behövas sökas tillstånd för bensinmacken, den kommer inte att förbjudas. Att söka tillstånd innebär att verksamheten i normala fall ska kunna tillåtas men att tillåtandet kan förknippas med villkor/skyddsåtgärder. Ett villkor kan exempelvis vara att det behöver finnas hårdgjorda ytor nedanför en bränslepump.

Text

60 liter. Det föreslagna vattenskyddsområdet har tagits fram utifrån en risk- och sårbarhetsanalys som gjorts för området. I riskanalysen så har man sett att läckage av petroleumprodukter utgör en stor risk för vattentäkten. För att minska risken så är en åtgärd att endast mindre volymer ska få förvaras i den primära zonen. 60 liter kan utgöras av exempelvis två jeepdunkar och en mindre mängd oljor, vilket oftast är tillräckligt för tankning av exempelvis gräsklippare. Detta gäller alltså petroleumprodukter som förvaras i behållare, inte petroleumprodukter som finns i ett fordon.

Skyddsområdet och skyddsföreskrifterna har utformats utifrån den risk- och sårbarhetsanalys som har gjorts. Dricksvattnet i Botsmark är grundvatten, tillrinningen av grundvattnet sker genom sprickor i berggrunden. Vid etablering av berg-och jordvärme finns en risk för föroreningstransport av tex. petroleumprodukter och köldbärarvätskor. Borrhålet kan ses som ett öppet sår ned till grundvattnet vilket möjliggör en snabb transport av eventuella föroreningar. Det finns också en risk att borrhålet kan förändra tillgänglig vattenmängd och kvalitet i vattenförande sprickor. Risken är också större ju närmare vattentäkten anläggningen etableras.

Sidan publicerades