Kontantersättning för resa mellan bostad och närmaste hållplats

Stödet kan även utgå som en kombination av busskort och kontantersättning om kraven för det uppfylls.

Elever som uppfyller kraven för dagliga elevresor och som där avståndet till närmaste hållplats från folkbokförings­adressen är minst fyra kilometer, kan ansöka om kontantersättning.

Avståndsmätning

Avståndsmätning mellan folkbokföringsadress och hållplats sker med digital vägdatabas, GIS-system. Med närmaste hållplats avses den hållplats där eleven kan vara på skolan klockan 08.10 och i bostaden senast 18.00. Elevens resväg från hållplatsen till skolan ska inte överstiga två timmar.

Kontantersättning

Stöd utbetalas enligt Skatteverkets norm för skattefri reseersättning med egen bil, för de kostnader eleven har för resor mellan folkbokföringsadress och hållplats. Kontantersättningen uppgår till högst en trettiondedel av prisbasbelopp för det totala stödet (busskort och kostnaden för resor mellan folkbokföringsadress och hållplats). Kontantersättning ges de hela kalendermånader som eleven har utgifter för resor mellan folkbokföringsadress och hållplatsen under ett läsår. Kontantersättning utbetalas genom en schablonersättning, under månaderna september till maj. Vid växelvis boende utbetalas endast kontantersättning för halva månaden.

Ansökan

Ansökan om kontantersättning ska inkomma senast 30 september, för beslut om ersättning för ett helt läsår. I övrigt gäller ersättning från innevarande ansökningsmånad. Det sker ingen utbetalning retroaktivt.

Beslut om ersättning beviljas för hela gymnasietiden, under förutsättning att eleven fortsatt uppfyller kraven och gällande regelverk inte förändras. För omyndig elev skickar elevens vårdnadshavare in ansökan om kontantersättning. Elev som är myndig vid ansökningstillfället ska själv skicka in ansökan.

Skriftligt beslut skickas ut om avslag eller beviljande.

Ändrade förhållanden

Om något ändras som påverkar rätten till stöd för daglig elevresa, till exempel flytt eller byte av skola, måste detta omgående meddelas till Utbildningsförvaltningen. Stöd som tas emot på felaktig grund kan medföra att man blir återbetalningsskyldig.

Sidan publicerades