Kontantersättning för resa med färdtjänst till och från skolan

För elever som studerar vid gymnasieskola finns inga särskilda skäl som enligt lagen ger rätt till stöd för elevresor eller skolskjuts. En elev, som har en varaktig funktionsnedsättning och därför behöver speciella transporter till gymnasie­skolan, kan ansöka om färdtjänst hos tillståndsenheten för färdtjänst i Umeå kommun.

Läs mer på www.umea.se/fardtjanst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontantersättning

Vid beviljad färdtjänst ersätter utbildningsförvaltningen egenavgiftskostnaden för färdtjänstresor till och från hemmet och skolan upp till en trettiondedel av prisbasbeloppet per hel kalendermånad för gymnasieelever folkbokförda i Umeå kommun mot uppvisande av kvitto/fakturakopia, för de månader eleven har kostnader för färdtjänst. Enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken (2010:1250).

Ansökan

Ansökan om kontantersättning ska inkomma senast 30 september, för beslut om ersättning för ett helt läsår. I övrigt gäller ersättning från innevarande ansökningsmånad.

Skriftligt beslut skickas ut om avslag eller beviljande.

Beslut om ersättning beviljas för hela gymnasietiden, under förutsättning att eleven fortsatt uppfyller kraven och gällande regelverk inte förändras. För omyndig elev skickar elevens vårdnadshavare in ansökan om kontantersättning. Elev som är myndig vid ansökningstillfället ska själv skicka in ansökan.

Utbetalning av kontantersättning

Efter att du beviljats kontantersättning betalas den ut kring den 20:e varje månad mot att du skickat in blankett Försättsblad kontantersättning för egenavgift färdtjänst , 1007.6 kB, öppnas i nytt fönster. och kvitto/fakturakopia senast den 15:e i månaden. Underlag gällande resor under höstterminen ska ha inkommit senast 15 januari och resor gällande vårterminen senast 15 juni innevarande läsår.

Försättsblad , 1007.6 kB, öppnas i nytt fönster. och kvitto/fakturakopia skickas till:

Umeå kommun
Utbildningskontoret
901 84 Umeå

eller utbildningskontoret@umea.se

Ändrade förhållanden

Om något ändras som påverkar rätten till stöd för daglig elevresa, till exempel flytt eller avslutad färdtjänst, måste detta omgående meddelas till kommunen. Stöd som tas emot på felaktig grund kan medföra att man blir återbetalnings­skyldig.

Sidan publicerades